“Google Kick” kodlaşdyryş bäsleşigi 2020

Möhleti
15.11.2020
Arza göýbermek

“Kick Start” ýylyň dowamynda onlaýn tapgyrlary geçirýär, gatnaşyjylara Google-da tehnologiýa karýerasy üçin zerur kodlaşdyrmak endiklerini gazanyp, kodlaşdyrmak endiklerini barlamaga we ösdürmäge mümkinçilik berýär. Birine ýa-da hemmesine gatnaşyň!

“Kick Start” dünýädäki programmistlere onlaýn ýaryşlarda başarnyklaryny ösdürmäge we özgertmäge mümkinçilik berýär.

Gatnaşygyň siziň üçin näme peýdasy bolup biler?

Üç sagat dowam eden tapgyrda, Google inženerleri tarapyndan Google-da karýera üçin haýsy tehniki başarnyklaryň gerekdigine düşünmek üçin döredilen köp algoritmiki meseleler bar (iň gowy Kick Start gatnaşyjylary Google-da söhbetdeşlik geçirip bilerler!).

Tapgyrlar ýylyň dowamynda dürli döwürlerde yzygiderli geçirilýär, şonuň üçin olar dünýädäki kodlaýjylara elýeterli. Her tapgyr ähli adamlar üçin açyk, deslapky kwalifikasiýa talap edilmeýär.

Nähili gurnalan?

“Kick Start” web sahypasynda bir gezek hasaba alyň we islän tapgyryňyza gatnaşyp bilersiňiz!

Her tapgyr açyk bolanda üç sagatlyk hasaplaşyk başlaýar we algoritmik we matematika meselelerini çözmek bilen web sahypasynda bäsleşýärsiňiz.

Tapgyrdan soň, reýtingiňizi we tapgyryň derňewini barlap bilersiňiz. Iň gowy gatnaşyjy bolsaňyz, Google söhbetdeşlik üçin siziň bilen habarlaşyp biler.

Giriş möhleti: 15-nji noýabr

Has giňişleýin maglumat üçin; https://codingcompetitions.withgoogle.com/register