DAAD talyp haky programmasy.

Möhleti
21.10.2020
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Maksady:

Bu talyp haky ähli ugurlardan hünärleri gutaran daşary ýurtly uçurymlara Germaniýanyň uniwersitetlerinde magistratura we aspirantura bilim ulgamynda okamaga we goşmaça kärleri almaga mümkinçilik berýär (diplom, magistr derejesiniň diplomy).

Dowamlylygy:

10 aýdan 24 aýa çenli:

 • saýlanan kursyň dowamlylygyna;
 • talyp hakynyň eýesiniň ýetişginligine baglylykda.

Talyp haky:

 • 861 ýewro möçberinde aýlyk maliýe goldawy;
 • Germaniýada saglyk ätiýaçlandyryşy;
 • uçak peteginiň çykdaýjylary (bölekleýin);
 •  bir gezeklik ylmy – gözlegi geçirmek üçin pul kömegi;
 •  goşmaça goldaw mümkünçiligi bar:
  • kärende jaýy üçin aýlyk kömek;
  • talyp hakynyň eýesi bilen bilelikde Germaniýa göçüp gelen maşgalany eklemek üçin kömek;
  • nemes kurslary we synaglary üçin töleg.

Dalaşgärler üçin talaplar:

 • Arza tabşyrylan wagtynda uniwersiteti gutaran möhleti 6 ýyldan köp bolmaly däldir;
 • nemes ýa-da iňlis dilini gowy bilmeli.

Resminamalaryň tabşyrylyş tertibi:

 • Germaniýanyň uniwersitetlerinden sizi gyzyklandyrýan üç sany magistr programmasyny saýlamaly (uniwersitete girmek üçin resminamalary aýratyn tabşyrmaly);
 • DAAD internet portalynda hasaba alynmaly;
 • zerur resminamalary pdf formatynda ýükläň;
 • Türkmenistandaky DAAD wekillerine çap edilen görnüşdäki resminamalar toplumyny gowşuryň;
 • resminamalary tabşyrylyş möhletleri: 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 21-ne çenli.

Saýlaw tertibi:

 •  Germaniýada DAAD saýlaw toparynyň resminamalary bahalandyrmak esasynda deslapky saýlaw;
 •  Aşgabatda saýlanan dalaşgärler bilen söhbetdeşlik (2020-nji ýylyň noýabr aýynda);
 •  Dalaşgärlere karar barada 2021-nji ýylyň aprel / maý aýlaryna çenli portaldaky hasabynda habar arkaly habar beriler.

Bellik 1: DAAD web portaly bilen nädip ulanmaly?

 • www.funding-guide.de web sahypasyna giriň;
 • derejäňizi belläň («Programmes for» magistr derejesi üçin ➢ «Graduates»), ýurduňyzy «Country of origin» ➢ «Turkmenistan»), hünäriňizi («Subject») we maksadyňyzy belläň («Intention» ➢ «Study»);
 • Gözleg netijesinden talyp haky programmasyny saýlaň «Study Scholarships – Master Studies for All Academic Disciplines»;
 • Okanyňyzdan soňra «Submitting an application» saýlaň, («To the application portal») portalyna geçiň. Hasaba diňe dogry email salgysy bilen mümkindir;
 • hasaba alnandan soň şahsy hasabyňyza giriş we parol bilen girip bilersiňiz
 • şahsy hasabyňyzy açyň we «Application»düwmesine basyň;
 • ulgam görkezmelerini ýerine ýetiriň («Programme selection» ➢ «Continue» ➢ «Fill in form»), anketany ýüklemek üçin («1. Download form»),  anketany kompýuteriňizde saklaň;
 • saýlan magistr programmaňyzy görkezip, faýly açyň we anketany dolduryň (3-nji bellige serediň);
 • anketany ýükläň: portalda «Сontinue to next step» düwmesine basyň, «2.Upload form» bölüminde «Choose file»düwmesine basyň, doldurylan anketany saýlaň we ýükläň («Upload» düwmesine basyň) – profiliňiz awtomatiki barlanýar;
 • ýalňyşlyk barada duýduryş alsaňyz, profiliňizi portaldan göçürip alyň («Download current application form» baglanyşygy), görkezilen ýalňyşlyklary düzediň we faýly portala täzeden ýükläň;
 • «Continue» düwmesine basyň, «Add attachments» bölüminde ähli zerur resminamalary (hödürleýiş hatyndan başga) PDF formatda ýükläň (2-nji bellige serediň) Möhüm: üstünlikli göçürip almak üçin portaly göçürip almak sahypalaryndaky ähli meýdanlaryň doldurylmagy zerurdyr, ýagny her resminama bir at berilmelidir;
 • ýüklenen resminamalary ibermek üçin «Send documents» düwmesine basyň;
 • üstünlikli tabşyranyňyzdan soň, portalda hasabyňyzda «Application summary» atly bir faýl peýda bolar;
 • bu faýly bir nusgada çap ediň, hödürleýiş hatyny goşuň we resminamalaryň ähli bukjasyny Türkmenistandaky DAAD wekillerine tabşyryň.

Bellik 2: Arza tabşyrmak üçin haýsy resminamalar talap edilýär?

1. DAAD internet portalynda elýeterli bolan doldurylan anketa (doldurylan anketanyň nusgasyny DAAD wekillerinden Türkmenistanda sorap bilersiňiz);

2. tablisa görnüşindäki awtobiografiýa. (Mysal / generator baglanyşygy: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose – diňe size degişli bölümleri dolduryň);

3. höweslendiriş haty (1 – 3 sahypa);

4. Germaniýadaky uniwersitetinden giriş çakylygy («letter of admission»). Resminamalar tabşyrylanda elýeterli bolmasa, yza çekip bilersiňiz (uniwersitetleri tabşyrmagyň möhletlerini ýerine ýetiriň);

5. Doldurylan anketa «Information about your preferred master programmes / Informationen über Ihre gewünschten Masterstudiengänge» bu stipendiýa programmasyny beýan edýän sahypada açykdyr (https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare / a206_studiengangsinfo- maglumat_about_the_study_programme.docx);

6. Iňlis ýa-da nemes diline terjime edilen goşundy bilen ýokary bilim diplomynyň göçürmesi (uçurum kursundakylar üçin tutuş okuw döwrüniň ýazgy kitabynyň göçürmesi);

7. Bahalandyryş ulgamynyň düşündirişi bilen («transcript of records») bahalaryň göçürmesi;

8. Arzaňyz bilen baglanyşykly beýleki resminamalar (iňlis ýa-da nemes diline terjime bilen) (mysal üçin: şahadatnamalar, iş şahadatnamasy we ş.m.);

9. Iňlis ýa-da nemes diline terjime edilen mekdep şahadatnamasynyň göçürmesi;

10. Dilleri bilýändigini tassyklaýan şahadatnama (uniwersitetiň talaplaryna laýyklykda):

➢ Nemesçe: resmi şahadatnama (mysal üçin TestDaF ýa-da DSH);

➢ Iňlis dili: resmi şahadatnama (mysal üçin TOEFL, IELTS) Arza berlen wagtynda şahadatnama ýok bolsa, indiki ýylyň ýanwar aýyndan gijä galman geçiriljek dil synagyna ýazylandygyny tassyklamaly (nemes / iňlis diliniň bilim derejesini deslapky kesgitlemek üçin), DAAD mugallymlary OnSET dil synagyny geçirip bilerler, ýöne netijeleri resmi şahadatnamanyň ornuny tutmaýar);

11. Bir nusgada esasy dersiňi mugallymyndan hödürleýiş haty. Bu hat nemes ýa-da iňlis dilinde ýörite görnüşde düzülip, ​​diňe asyl nusgada berilýär. Forma dalaşgär tarapyndan «Request for reference form / Gutachten anfordern» bölüminde portaldaky hasaby arkaly döredilýär we doldurmak üçin mugallyma berilýär.

Bellik 3: German uniwersitetleri bilen baglanyşykly nämelere gözegçilik etmeli?

• Aşakdaky baglanyşyklary ulanyp, nemes uniwersitetlerinde magistr programmalaryny gözläp bilersiňiz:

https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/en/ (iňlis dilinde okadylýan programmar üçin)

➢ https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/studiengang/de/  

https://www.hochschulkompass.de/en/degree-programmes/study-in-germany-search.html

https://www.study-in-germany.de/en/

Talyp haky  üçin resminamalary tabşyranda, uniwersitete girmek üçin anketa aýratyn tabşyrylýar. Bu ýagdaýda bu uniwersitetden resminamalary kabul etmegiň möhletlerine üns bermelisiňiz;

• saýlanan bilim pudagy goşmaça talaplary öňe sürüp biler (mysal üçin: ýokary TOEFL bal, GRE);

• bir wagtyň özünde birnäçe uniwersitetde okamak üçin resminamalary tabşyrmak talap edilýär (iň bolmanda üç okuw meýilnamasy üçin);

• saýlanan dersiň çäginde Germaniýanyň daşyndaky okuw / tejribe üçin gitmek zerur bolsa, bu okuwyň / amalyň dowamlylygy magistratura okuwynyň umumy dowamlylygynyň 25% -inden köp bolmaly däldir. Ş.m. parogrammalary gatnamşmak üçin öz ýurduňyzy saýlamak gadagandyr;

• Nemes dilini bilmek derejesine baglylykda, stipendiýa eýeleri adatça 01.08.2021-den (iň köp 4 aý) Germaniýada taýýarlyk dili kursyny geçmeli bolarlar. Kurslara gatnaşmak hökmanydyr.

Has giňişleýin maglumat üçin:

Web sahypada: www.daad.de

Email üsti bilen: daad-turkmenistan@mail.ru

Germaniýanyň ilçihanasynda, Çarşenbe güni sagat 14.00 – 16.00 çenli maslahat alyp bilersiňiz.

Germaniýanyň ilçihanasynyň salgysy: “Ak Altyn” myhmanhanasy, Magtymguly şaýoly, administratiw bölüm, köç. Hydyr Derýaýewa 744000 Aşgabat

Resminamalaryň tabşyrylyş möhleti – 2020-nji ýylyň 21-nji oktýabryna çenli.

Resminamalar bukjasy kepillendirilen terjimelerden başga bukjasyz, ştapel ýa-da stepler bolmazdan tabşyrylmalydyr.