University of Virginia işewürlik boýunça mugt onlaýn kursy

42
thumbnail

Bu okuw dünýäniň öňdebaryjy iş fakultetleriniň biri tarapyndan işlenip düzüldi. Bu okuw täze döwrüň işiniň esasy ugurlaryny görkezýär, täze işewürlik modellerini seljerýär we iş strategiýalaryny hödürleýär. Okuwyň soňky moduly tejribä bagyşlanýar. Höweslendirilen telekeçi bolmagyň we girdejili iş gurmagyň usullaryny öwrenersiňiz. Ähli bloklary, işleri ýerine ýetireniňizden soň, portfeliňize goşup ýa-da LinkedIn profiliňize ýerleşdirip boljak uniwersitetden şahsy şahadatnama alarsyňyz.

Okuwyň gurluşy:

Hepde 1. Jemgyýetdäki iş we onuň meseleleri.

Okuw, işewürligiň agdyklyk edýän taryhyny öwrenmekden we agalyk ediji taryhdaky dört kemçiligi ara alyp maslahatlaşmakdan başlar. Global maliýe krizisi we indi täze bir hekaýanyň nähili ýüze çykýandygy barada maglumat berler. 6 wideo (jemi 40 minut), 1 okamak, 1 wiktorina.

Hepde 2. Korporatiw haýyr-sahawat we jemgyýetçilik jogapkärçiligi.

Ikinji modulda korporatiw haýyr-sahawat, jemgyýetçilik jogapkärçiligi we daşky gurşaw krizisi bilen baglanyşykly taryh we häzirki meseleler ara alnyp maslahatlaşylar. 7 wideo (jemi 47 minut).

Hepde 3. Gyzyklanýan taraplar üçin baha döretmek.

Üçünji modul, gyzyklanýan taraplaryň işe bolan çemeleşmesine, maksadyna we gyzyklanýan taraplar üçin gymmatlyk döretmäge nähili seretjekdigine üns beriler. 7 wideo (jemi 76 minut).

Hepde 4. Höweslendirilen telekeçi bolmak üçin näme etmeli?

Okuw anyk mysallar bilen birlikde höwesli telekeçi bolmagyň meselesi barada geňeşme bilen tamamlanýar. Bu modul höwesli telekeçi hökmünde indiki ädimleri ätmek mümkinçiligi bilen tamamlanýar.

Kursa ýazylmak üçin: https://www.coursera.org/learn/uva-darden-business-society