OIST gözleg tejribesi.

Möhleti
15.10.2020
Arza göýbermek

Programmanyň beýany:

OIST Graduate School talyplar we uçurymlar üçin gözleg tejribesi hökmünde tejribe ulgamy arkaly bilim we gözleg mümkinçiliklerini hödürleýär. Bu 2-6 aýlyk tejribe belli bir laboratoriýada tejribe toplamaga ýa-da belli bir enjamy öwrenmäge mümkinçilik berýär. Talyplar OIST professorynyň ýolbaşçylygynda işleýärler we OIST-iň gözleg işlerine goşant goşýarlar. Ýörite jogapkärçiligi PI-iň islegi boýunça bolar we üýtgedilip biler.

Gözleg tejribeleri üçin ýerler bäsdeşlik esasynda ýylda iki gezek berilýär.

Arza ibermegiň tertibi:

Maksatnama gatnaşmak üçin arzalar şu ýerdäki https://apply.oist.jp/apply/?sr=e1ffd31c-5f23-46ba-87b2-429c4243a37a onlaýn formanyň üsti bilen tabşyrylmalydyr.

Kriteriýalar:

– Ajaýyp akademiki görkezijileri bolan bakalawr ýa-da magistratura talyplary. Talyplar öz okuw jaýlaryndan rugsat almaly;

– Soňky uçurymlar.

Graduate School  tarapyndan maliýeleşdirilýän tejribe ýokary bäsdeşlik edýär we diňe okuw meýilnamasynyň soňky 2 ýylyny tamamlan ýa-da resminama tabşyrmagyň soňky möhletinden soňky bir ýylda tamamlan görnükli dalaşgärlere berilýär. Käbir ýagdaýlarda, OIST mugallymlary tarapyndan beýleki görnükli dalaşgärlere, esasanam topar gözlegleri bilen baglanyşykly ýokary derejede ösen başarnykly hünärmenlere goşmaça tejribe hödürlenip bilner.

Programma arzany tabşyrmak üçin hasap döretmeli bolarsyňyz. Ulanyjy adyňyzy we parolyňyzy ýadyňyzdan çykarmaň. Anketany birbada ýa-da birnäçe tapgyrda dolduryp bilersiňiz.

Arza bermek üçin zerur resminamalar:

1) CV – OIST CV SHEET

2) Şahsy arza – STATEMENT SHEET

3) Akademiki ýazgylar (PDF görnüşinde). Resmi däl bölekleýin salgylanmalar kabul edilýär.

4) Hödürleýiş haty.

5) Şahsyýet suraty: resminamalarda köplenç ulanylýan soňky suraty ýükläň (JPG, 5MB-den az).

Ýokardaky resminamalaryň hemmesini taýýarlanyňyzdan soň bu ARZA FORMASY arkaly programma gatnaşmak üçin ýüz tutuň.

Arzalar 15-nji oktýabra çenli kabul ediler.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://admissions.oist.jp/apply-research-internship