TOEFL syynagyna özbaşdak taýýarlanmak üçin çeşmeler.

141
thumbnail

TOEFL-den iň ýokary baha alyp, daşary ýurda okamak isleýärsiňizmi? Taýýarlyk has gysga wagtda geçmegi üçin siziň üçin iň gowy çeşmeler toplandy!

Şeýle-de okuw başlamazdan ozal synagyň formaty bilen tanyşmagyňyzy haýyş edýäris. Bu örän möhümdir, sebäbi diňe bir öz bilimiňize däl, eýsem blankalary doldurmagyň dogrulygyna ynamly bolarsyňyz.

Näme bilmek möhüm?

Synag birnäçe bölümlere bölünýär:

  • Reading we Writing (gurluşyny öwreniň, gönükmeler bilen işläň);
  • Listening (diňlemek ukybyňyzy ýokarlandyrmak);
  • Speaking (aýdylyşy, intonasiýa we dogry stres);
  • Sözlük (dogry söz baýlygyny öwreniň).

Indi çeşmelere geçeliň:

Web sahypalar:

  1. Synagyň başarnyklaryny ýokarlandyrmak we ähli bölümlerini barlamak üçin synaglar. https://stuff.co.uk/toefl.htm
  2. Bu ýerde ekzamen hakda ähli maglumatlary tapyp bilersiňiz. Mysallar we goşmaça taýýarlyk çeşmeleri bilen ekzamen gurluşynyň doly beýany. http://toefl.ru/
  3. Synagyň her bölümi üçin amaly gönükmeler. Saýt iňlis dilinde, ýöne düşnükli. Bu synag iňlis dilini bilmegi talap edýär. https://www.examenglish.com/TOEFL/

YouTube kanallar

  • TOEFL.TV Häzirki maslahatlar bilen peýdaly wideolar. Mysal üçin: synaga nädip taýýarlanmaly? Taýýar bolmak üçin näçe wagt gerek? Näçe wagt aýyrmaly?
  • NoteFull TOEFL Mastery Ekzameniň her bölüminiň has giňiişleýin derňewi.

Kitap söýüjiler üçin çap edilen gollanmalar (elektron görnüşinde hem bar):

Çeşme: https://ru.studyqa.com/articles/resourses-for-self-preping-toefl