Dizaýnerler üçin uzakdan meýletinlik.

Möhleti
15.10.2020
Arza göýbermek

Siz elmydama köp döredijilikli pikirleri bolan we daşky gurşawy goramak bilen meşgullanýan zehinli dizaýnermi? Boş wagtyňyzy gowylyga sarp etmek isleýärsiňizmi?

Deňiz pudagynda durnukly syýahatçylygy ösdürýän Splitde (Horwatiýa) ýerleşýän Ýewropanyň telekeçilik däl guramasy “Green Sail” bu gurama uzakdan kömek etmek isleýän dizaýner / suratçy gözleýändiklerini habar berýär. “Green Sail” durnukly ösüşi we deňiz gurşawyny goramagy goldaýan daşky gurşaw guramasynda işlemek isleýänleri gözleýär. Meýletinçiniň taslama üçin dizaýn we illýustrasiýa meselelerini ýerine ýetirmegine, şeýle hem guramanyň ýörite meselelerini we işlerine goldaw bermegine garaşýarlar.

Esasy maksatlar:

 • Ýokary hilli grafika we dizaýn döretmek;
 • Prototipleriň we ýerleşişleriň dizaýny we döredilişi;
 • Grafikalara  zerur üýtgetmeler girizmek;
 • Soňky suratlary tassyklamak we öndürmek üçin eskizler düzmek (suratlandyryş endikleri goşmaça baha berler);
 • Ulanyş we hil üçin dizaýny barlamak;
 • Dowam edýän kompaniýalara we mahabatlara kömek ediň.

Dowamlylygy: 1 aý ýa-da zerur bolsa ondanam köp.

Iş tertibi: Hepdede 3-4 gün (günde 2-4 sagat).

Başlangyç senesi: iň ýakyn wagtda.

Kriteriýalar:

Dil: Iňlis dili (B1 derejesi);

Okuw derejesi: Bakalawr ýa-da bakalawr derejesini okaýar (azyndan);

Başarnyklar: Illustrasiýa / Dizaýn;

Kompýuter we internet:

 • Öz kompýuteriňize we Adobe CS ýaly dizaýn gurallaryna eýe bolmaly, esasanam InDesign, Photoshop we Illustrator.
 • Dizaýn / illýustrasiýa boýunça öňki tejribe uly baýlyk hasaplanýar.
 • Daşky gurşawy goramak baradaky bilimli;
 • Ýeke we wirtual hünär gurşawynda işlemek we höweslendirmek ukyby;
 • Aýratyn döredijilik, täzelik we aragatnaşyk endikleri;
 • Ajaýyp wagt dolandyryşy we guramaçylyk ukyplary;
 • Jikme-jikliklere takykly we ünsli .

Artykmakçlyklary:

 • Durnukly syýahatçylykda tejribe toplamak we durnuklylygy ösdürmek;
 • Meýletinlik dünýäniň islendik ýerinden edilip bilner;
 • Meýletin bolandan soň gurama bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmek mümkinçiligi;
 • Horwatiýadan, Awstraliýadan we Angliýadan gelen marketologlar bilen işlemek;
 • Aýry-aýry taslama ideýalaryny durmuşa geçirmek ukyby;
 • Çeýe iş wagty.

Tabşyryş möhleti: 15-nji oktýabr.

Has giňişleýin maglumat üçin we arzaňyzy tabşyrmak üçin CV we portfeliňizi ornela@green-sail.com adresine iberiň.

Web sahypa: https://www.green-sail.com/