Garyplygy ýok etmek üçin innowasiýa meselesi 2020

Möhleti
30.10.2020
Arza göýbermek

EPIC barada

EPIC ýa-da garyplygy ýok etmek innowasiýa meselesi, garyplaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin garyplaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin durnukly sosial öndürijilik çözgütleri hödürläp, garyplar üçin iş we deňlik döredýän sosial kärhanalary döretmegi maksat edinýär.

Maksatnama barada

Gatnaşýanlar mugt bilim çeşmelerinden peýdalanarlar we EPIC Social Venture Lab, Social Ventures Foundation baş direktory Mark Blumenthalyň ýolbaşçylygyndaky Zoom arkaly göni we interaktiw synp otagyna gatnaşarlar. EPIC Social Venture Lab dünýäniň dürli künjeginden gelen myhmanlary sosial kärhana giňişliginde görkezer we talyplar söhbet etmäge, sorag bermäge we pikirleri barada gürleşmäge mümkinçilik alarlar. Dalaşgärleriň hemmesi arzalary barada konstruktiw seslenme alarlar we finalçylar nagt pul, halypalyk we beýleki baýraklary alarlar.  

Resminamalary nädip tabşyrmaly?

EPIC onlaýn formatynda geçýär we girişi mugt. Hasaba alyş blankalaryny web sahypasynda tapyp bilersiňiz. Arzalar 30-njy oktýabra çenli kabul edilýär. Kazyýetiň deslapky netijeleri iň gowy 25 topar üçin 20-nji noýabrda yglan ediler. Hususy tapgyrlaýyn çykyşlardan soň iň gowy 10 topar 4-nji dekabrda yglan ediler we 11-nji dekabrda sagat 14: 00-da Zoom arkaly bäsleşer. Registrasiýa gysga jogaplary we YouTube arkaly ýüklenen 3 minutlyk (iň ýokary) wideo talap edýär.

Baýraklar:

Nagt pul baýraklary:

Pul baýraklary gysga wagtda yglan ediler.

Täze hemaýatkärler goşulanda goşmaça baýraklar her aý yglan ediler.

Jemleýji tapgyr toparlary:

Entrepreneur Futures Network arkaly dünýä derejedäki telekeçilerden 6 aýlyk halypalyk programmasyna mugt giriş mümkinçiligini alarlar.

Tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 30-y .

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.epicsocialventures.com/