Halkara Gyzyl Haçda tölegli tejribe, Şweýsariýa

Möhleti
10.10.2020
Arza göýbermek
Ýerleşýän ýeri:Ženewa
Maksatnamanyň görnüşi:tejribe
Iş bellemek möhleti:12 aý
Wiza / rugsat:ygtybarlylyk kartoçkasy
Aýlyk:3000 CHF
Takmynan başlangyç senesi:04/01/2021

Halkara Gyzyl Haç Komiteti (HGHK) bütin dünýäde konfliktden we ýaragly zorlukdan ejir çeken adamlara ynsanperwer kömegi bermek üçin işleýär. Adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykan halatynda çäreler görülýär we şol bir wagtyň özünde halkara ynsanperwer kanunlarynyň berjaý edilişine gözegçilik edilýär.

Maksat

 Maglumatlary goramak toparynyň iki esasy maksady bar: HGHK-nyň howpsuzlyk işleri bilen baglanyşykly maglumatlary dolandyrmagy güýçlendirmek we maglumatlary goramaga aýratyn üns bermek bilen maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalaryny (MAT) ulanmagy has ýokarlandyrmak.

Işgäriň esasy wezipeleri bölümiň işine aşakdaky görnüşde goldaw bermek bolar:

 1. mukdar we hil seljermesini ulanyp, subutnamalara esaslanýan goranyş toparyny goldamak;
 2. bölümiň çeşme merkezini ösdürmekde we dolandyrmakda goldawy;
 3. maglumat ýygnamak guralynyň konseptuallaşdyrylmagyny, durmuşa geçirilmegini, mahabatlandyrylmagyny we dolandyrylmagyny goldamak.

Garamat we funksional jogapkärçilikler barada has giňişleýin öwreniň: https://careers.icrc.org/job/Geneva-%28GVA%29-Traineeship-in-the-Protection-Data-Unit-16235/619594301/

Şahadatnama / Bilim talap edilýär:

 • Jemgyýetçilik ylymlary, maglumatlar derňewi, interaktiw metbugat, maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalaryny, inženerçilik, ykdysadyýet, maglumat ylymlary ýa-da şuňa meňzeş ugurlar boýunça magistr derejesine deň bolan diplom.
 • Hünär tejribesi talap edilýär.

 Iş stajyň iň ýokary dowamlylygy bir ýyl (tejribe bilen doldurylsa 2 ýyl).

Goşmaça talaplar:

 • Ýokary tehnologiýaly komponentli innowasiýa taslamalarynda gözleg tejribesi.
 • Web API arkaly alnan maglumatlary awtomatiki ýygnamak we saklamak tejribesi.
 • SQL, Python, R, Tableau, PowerBI, Excel ýaly gurallary ulanmak tejribesi.
 • Ynsanperwer ýa-da jemgyýetçilik guramalary bilen işlemek tejribesi.
 • Islenýän kwalifikasýa we başarnyklar
 • Ynsanperwer işler bilen güýçli höweslendirilýär
 • Dürli maglumatlar toplumyny düzmek we hemmetaraplaýyn seljermek ukyby.
 • Örän gowy kompýuter başarnyklary (Word, PPT, Excel)
 • Tizlik, berk we gowy guramaçylyk ukyplary
 • Ýokary aragatnaşyk endikleri (dilden we ýazuwdan)
 • Bir toparda işlemek ukyby
 • Işjeňlik
 • R, Python, SQL ýa-da beýleki degişli skript we programmirleme dilleri barada esasy bilimler islenýär.
 • Maglumatlary goramak we howpsuzlyk meselelerini bilmek.
 • Dil
 • Iňlis dilini gowy bilmek
 • Fransuz dilini gowy bilmek

Tabşyry möhleti: 10/10/2020

Goşmaça maglumat üçin: https://careers.icrc.org/job/Geneva-%28GVA%29-Traineeship-in-the-Protection-Data-Unit-16235/619594301/

Arzany tabşyrmak üçin: https://career5.successfactors.eu/careers