Deloitte ýaş hünärmenleri işe almak maksatnamasy, Irlandiýa (2021)

Möhleti
14.10.2020
Arza göýbermek

Deloitte, ykdysadyýetiň ähli pudaklaryndan kompaniýalara we edaralara maslahat beriş, audit, töwekgelçilikleri maslahat bermek, salgyt geňeşçisi, maliýe maslahat beriş we maslahat hyzmatlaryny berýän halkara işewürlik kompaniýasydyr.

Programma nämeden ybarat?

Bu programma, ajaýyp pikirleriňizi durmuşa geçirip biljek, açyk gurşawy üpjün edýär. Birinji günden başlap, gyzyklanmalaryňyza laýyk gelýän tabşyryklarda müşderiler bilen göni işleşip, toparyň möhüm bölegi bolarsyňyz. Ädimleriňizi ädeniňizde, her bir işgäriň elýeterli we okuwyňyza we ösüşiňize maýa goýýan goldaw gurşawyndan lezzet alarsyňyz.

Deloitte, dürli hyzmatlar we pudaklar bilen Irlandiýada karýeraňyza başlamak üçin 1-nji ýerde duýar. Deloitte goşulmak, şeýle hem, 150 ýurtda we sebitde takmynan 312,000 adamdan ybarat bolan global hyzmatlar we maslahat beriş ulgamynda global lideriň bir bölegi bolmaga mümkinçilik berýär.

Programmanyň görnüşleri

Audit we üpjünçilik, salgytlar, tehnologiýa programmalary, hukuk uçurymlary üçin maksatnamasy, aktuar maksatnama, hak tölemek we analitika we konsalting ýaly ýedi programmanyň birine goşulyp bilersiňiz.

Programmalar boýunça giňişleýin maglumat üçin:  https://www2.deloitte.com/ie/en/pages/careers/articles/graduate-recruitment-campaign.html

Arzany nädip tabşyrmaly?

Arza onlaýn anketa we baha beriş prosesi arkaly tabşyrylýar. Bahalandyryş ssenariýalara esaslanýar, uçurymlary Deloitte gabat geljek ýagdaýlary bilen tanyşdyrýar we adamlary kompaniýada üstünlik gazanýan zatlara anyk düşünje berýär.

https://www.amrislive.com/wizards_v2/deloitte/apply/job-list/

Ýokary akademiki, analitik, ynamly, özüniň güýjüni bilýän, netijelere gönükdirilen we karýerasynyň başynda liderlik häsiýetlerini ösdürmäge taýyn adamlar üçin laýyk bolar. Beýlekiler bilen bir hatarda işewürlik, inženerçilik, matematika, ylym, hukuk, tehnologiýa we sungat ýaly dürli derslerden amaly programmalary höweslendirýäris.

Tabşyryş möhletler:

Wezipe Ýerleşýän ýeriTabşyryş möhleti
Gözegçilik we ätiýaçlandyryş boýunça hünär derejesini özgertmek üçin maksatnamaDublin, Cork, Limerick, Galway14/10/2020
Salgyt hyzmatlarynyň uguryny gutaran uçurumlar üçin maksatnamaDublin, Cork, Limerick, Galway14/10/2020
Tehniki ugurlaryny gutaran uçurumlar üçin maksatnamaDublin14/10/2020
Uçurumlar üçin maslahat beriş maksatnamasyDublin14/10/2020
Aktuar, höweslendiriji
we analitiki ugurlar boýunça
hünär derejesini özgertmek üçin maksatnama
Dublin26/10/2020
Hünär derejesini özgertmek üçin maksatnamaDublin14/10/2020
Demirgazyk Irlandiýadaky ýokary okuw
jaýlarynyň uçurumlary
üçin maksatnama
Belfast04/11/2020

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www2.deloitte.com/ie/en/pages/careers/articles/graduate-recruitment-campaign.html