Friedrich Ebert gaznasynyň halkara talyp haklary Bachelor, Masters, PhD

Möhleti
31.10.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Programmanyň beýany:

Dalaşgärler Afrikadan, Aziýadan, Latyn Amerikadan we Gündogar Ýewropadan gelýärler. Ähli ugular boýunça okaýan talyplar ajaýyp mekdebi ýa-da akademiki üstünliklerini görkezýän, Germaniýada okamak isleýän, sosial demokratiýanyň gymmatlyklaryna ygrarly we ýaşan ýagdaýynda ýüz tutup bilerler.

Stipendiýanyň mukdary:

Daşary ýurtly talyplar bakalawr, magistr ýa-da döwlet synag programmalarynda her aýda 750 ýewro alýarlar ýa-da magistr derejesi üçin aýratynlykda 850 ýewro talyp hakyny alýarlar. Mundan başga-da, saglyk ätiýaçlandyryşy üçin tölegler tölenýär we çagalary bolan talyplar maşgala kömek puluny 276 funt alýarlar. Stipendiýa yzyna gaýtarylmaýar.

Arza bermezden ozal näme etmeli

esasy maliýeleşdirmek üçin:

  • Maliýe almak isleýän dersiňiz üçin nemes (tehniki) uniwersitetinde ýa-da döwlet tarapyndan ykrar edilen okuw jaýyny tassyklamak.
  • Halkara dalaşgärler nemes dilini ýeterlik derejede bilmelidirler.
  • Birinji ýyl talyplary birinji semestriň öňüsyrasynda ýa-da başynda ýüz tutýarlar we indiki anketa üçin mugallymlardan iki sany bilermen pikirini talap edýärler.

Doktorlyk okuwlaryny maliýeleşdirmek üçin:

  • Doktorlyk stipendiýasyna giriş barada şertsiz bildiriş
  • Halkara dalaşgärler nemes dilini ýeterlik derejede bilmelidirler.

Arzany onlaýn tabşyryň: https://www.fes.de/studienfoerderung/bewerbung/und-jetzt-bewerben

Dalaşgärler üçin talaplar:

  • ajaýyp mekdep ýa-da akademiki ussatlygy (bar bolsa: akademiki üstünlikleriň birinji derejeli subutnamasy);
  • jemgyýetçilik we syýasy durmuşa gatnaşmak we sosial demokratiýanyň gymmatlyklaryna ygrarlylyk;
  • Gaznanyň toruna gatnaşmak isleýän jogapkär, höwesli, ygtybarly adamlar;
  • Kurslar iňlis dilinde geçirilse-de, nemes dilini ýeterlik bilmek. Bu, iň bolmanda 2 DSH derejeli «Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang»,  Gýote Institutynyň «Test Deutsch als Fremdsprache» “Zertifikat C 1 “derejesini aňladýar.

Tabşyryş möhleti: 31-nji oktýabr

Goşmaça maglumat: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=78&status=3&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=10000153#voraussetzungen