Pandemiýa nädip bilim ulgamyny üýtgedýär?

37
thumbnail

2020-nji ýylda köp synag geçirildi: köne däp-dessurlary hormatlaýan bilim edaralary innowasiýalary işjeň girizmäge mejbur edildi. Birnäçe aýyň içinde mekdep we uniwersitet dramatiki wakalary başdan geçirmeli boldy, meselem okuwy onlaýn formatyna geçirmek.

Bu okuw ýylynda hususy okuw jaýlary okuw ýylynyň gysgaldylmagy we uzak aralyk okuwyna geçmegi sebäpli talyplara 30% -e çenli arzanladyş etdi. ỲUNESKO-nyň maglumatlaryna görä, uzak aralykdan okuwa geçen talyplaryň sany 1,38 milliard. Netijede indi IELTS dil synagyny uzakdan geçip bolýar, Zoom, Microsoft Teams we Google Classroom dünýäniň ähli toparlarynda peýda boldy. Synaglar we gözegçilik synaglary täze usullarda geçirildi ýa-da ýatyryldy. Öňdebaryjy uniwersitetler gysga wagtyň içinde onlaýn programmalary taýýarladylar:

Köpler uzak aralyk bilimine geçmek barada alada edýärler, bu pikir ilki höwes bilen kabul edildi, ýöne soň munuň ýeterlikdigine düşündiler we adaty okuwlara geçmek islediler.

  • Köp uniwersitetler (Cambridge, Durham University) güýz möwsüminiň onlaýn ýagdaýda geçiriljekdigini ykrar etdiler;
  • Angliýanyň uniwersitetlerinde okuw tölegleri öňküligine galar, talyp haklary we grantlar galar.

Köp uniwersitetler gibrid okuw meýilnamasyny düzdüler: talyplar leksiýalaryň we seminarlaryň köpüsine gatnaşarlar. Ähli leksiýalar çäkli mukdarda we sosial aralyk bilen geçiriler. Mundan başga-da, onlaýn sapaklar we ýumuşlar hödürlener. Wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin teklipleri doly ýerine ýetirmek meýilleşdirilýär.

Çeşme: https://zen.yandex.ru/media/smapse_discovery/chego-jdat-russkim-studentam-ot-obrazovaniia-za-rubejom-v-2020-godu-ojidaniia-i-realnost-5f256720772c5b505bc1a3ea