Yale University tarapyndan gepleşik boýunça onlaýn kurs.

72
thumbnail

Gepleşik sungaty bilen entek tanyş bolmadyk adamlar üçin öňdebaryjy uniwersiteti tarapyndan ajaýyp onlaýn kursy. Professor Barry Nalebuff üstünlikli gepleşikler üçin öz şablonyny taýýarlady we ony kurs okuwçylary bilen paýlaşmaga taýyn. Kurs mugt.

Kursyň beýany:

Bu okuw has gowy gepleşik geçirmegi öwrenmäge kömek eder. Beýleki kurslardan tapawudy, gepleşikleriň derňewi we emele gelmegi üçin esaslary ösdürmekdir. Başgalary ynandyrýan prinsipial argumentleri hödürläp bilersiňiz. Bu gizlin gyzyklanmalary açmak üçin aç-açan gapma-garşylyklaryň aşagyna göz aýlamaga mümkinçilik berer. Okuwyň ahyrynda bäsdeşlik ýagdaýlarynda ýüzbe-ýüz bolýanlaryňyzyň özüni alyp barşyny çaklamak, düşündirmek we şekillendirmek has gowy bolar.

Okuwyňyzyň dowamynda, işewür we durmuşdaky adaty ýagdaýlara esaslanýan mysallary ulanyp, beýleki talyplar bilen gepleşik geçirmek üçin birnäçe mümkinçiligiňiz bolar. Mundan başga-da işiňiz barada pikir alyşyp, hereketleriňizi beýlekileriň şol bir ssenariýa çemeleşişi bilen deňeşdirip bilersiňiz. Meseleler, şeýle hem gepleşiklere taýýarlyk görmek, ultimatum bermek, ökünçden gaça durmak we dünýäni düýbünden başgaça görýän biri bilen gürleşmek ýaly köp sanly temany ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik berýär. Ösen mowzuklar, güýjüňiz ýok wagty gepleşikleri, e-mail gepleşiklerini we gepleşiklerde jyns tapawudynyň roluny öz içine alýar. Okuwyň ahyrynda üç hünärmen (Linda Babcock, Herb Cohen, and John McCall MacBain) gepleşikleriňize teswir berer.

Hasaba alynmak üçin: https://www.coursera.org/learn/negotiation