CodeYourFuture bilen meýletin boluň.

Möhleti
Arza göýbermek

CodeYourFuture (CYF) Angliýada ýerleşýän, bosgunlara we beýleki adamlara web döredijisi bolmagy öwredýän we tehnologiýa pudagynda iş tapmaga kömek edýän täjirçilik däl guramadyr.

CodeYourFuture kömek etmek, öwrenmek we topar bolup işlemek isleýän adamlary gözleýär.  Käbir wezipeler üçin kän tejribe gerek bolmaz.

Esasy toparyň agzasy hökmünde goşulyň we deň pikirli adamlar bilen duşuşyň, tälim alyň we täze hünärleri öwreniň. Esasy wezipeler günde azyndan 3 sagat we käte dynç günlerinde 6 aýyň dowamynda işi talap edilýär.

Aýda bary-ýogy birnäçe sagat wagtyňyz bar bolsa-da meýletin bolmak isleseňiz, toparlaryň hem size ähmiýeti bar.

Meýletin bolmak üçin hasaba alynyň: https://forms.codeyourfuture.io/