Newrologiýa we newrobiologiýa boýunça ýokary okuw jaýlaryndan 2 kurslar.

84
thumbnail

Gün-günden bu ugur aktuallaşýar we dünýäniň öňdebaryjy uniwersitetleri tarapyndan okadylýar. Bu sebäpden, size ýokary derejeli uniwersitetlerden neýro-ylym bilen tanyşmaga mümkinçilik berýän ajaýyp kurslary hödürleýäris.

Duke University tarapyndan lukmançylyk newrologiýa kursy.

Duke uniwersitetiniň lukmançylyk bilimleriň doktory we professory tarapyndan okadylýar. Kurs mugt.

Kursyň beýany:

Lukmançylyk newrologiýasy adamyň merkezi nerw ulgamynyň işleýiş guramasyny we newrofiziologiýasyny öwrenýär, adamyň özüni alyp barşyna düşünmek üçin newrobiologiki esas döredýär. Bu kursda, beýnide we oňurga ýiliginde duýgurlyklary ara alyp maslahatlaşýan, beden hereketlerine itergi berýän we sensorimotor signallaryny ýat, duýgy we baglanyşykly akyl ukyplary bilen birleşdirýän nerw ulgamlarynyň guralyşyna göz ýetirersiňiz. Okuwyň maksady, merkezi nerw ulgamynyň şikeslenmegi, keseli ýa-da işlemezligi bilen baglanyşykly duýgynyň, hereketiň we bilimiň bozulmagyna düşünmek üçin esas döretmekdir. Bu okuw, esasan merkezi nerw ulgamyna ünsi jemlänimizde, öýjük we molekulýar biologiýa, umumy fiziologiýa we adam anatomiýasy boýunça ozalky gözleglerden alnan bilimlere esaslanar.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.coursera.org/learn/medical-neuroscience?action=enroll&authType=google

Beýnimiziň işleýşi we neýro-ylymyň islendik meseläni düýbünden çözüp biljekdigi barada kurs.

Kursyň beýany

Nerw ulgamynyň özüni alyp barşyny, beýnimizi her gün nähili ulanýandygymyzy we neýrobiologiýa häzirki döwürde adamlaryň ýüzbe-ýüz bolýan umumy meselelerini nädip düşündirip biljekdigini öwreniň. Adamyň funksional neýroanatomiýasyny we nerw aragatnaşygy barada, soňra bolsa bu maglumatlary daşarky dünýäni nähili kabul edýändigimize, bedenimizi meýletin herekete getirmäge, diri galmaga we ş.m. bilen düýpden tanyşmaga mümkinçilik alarsyňyz .

Has giňişleýin maglumat  üçin: https://www.coursera.org/learn/neurobiology