Gyrgyzystanyň Bişkekdäki ÝHHG-niň akademiýasy Magistr programmalary 2021-2022

Möhleti
20.12.2020
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Syýasat we howpsuzlyk boýunça magistr programmasy (Merkezi Aziýa)

Ykdysady dolandyryş we ösüş maksatnamasy boýunça magistr

Tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň 20-i, 23.00 (Bişkek wagty boýunça).

Bişkekdäki ÝHHG-niň akademiýasy 2002-nji ýylda Gyrgyzystanyň hökümeti we Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy (ÝHHG) tarapyndan döredilen jemgyýetçilik binýady. ÝHHG akademiýasy aspirantura, okuw, gözleg we intellektual alyş-çalyş arkaly ÝHHG-niň ýörelgelerini we gymmatlyklaryny öňe sürýär. Ykdysady dolandyryş we ösüş we syýasat we howpsuzlyk (Merkezi Aziýa) boýunça talap edilýän magistr programmalary ýokary bäsdeşlik esasynda her ýylda jemi 60-a çenli okuwçyny özüne çekýär. Syýasat, howpsuzlyk, halkara gatnaşyklary, dawa-jenjeliň öňüni almak, halkara ösüş, ykdysadyýet we dolandyryş ugurlarynda bilimini giňeltmek isleýän ýaş hünärmenler üçin döredildi.

Okuw 2021-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda başlaýar.

Giriş talaby:

• Degişli akademiki ugurda ýokary bilim derejesini (bakalawr, magistr, hünärmen diplomy) üstünlikli almak;

• Iňlis dilini ýokary derejede bilmek;

• Owganystanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Mongoliýanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlygy. Programma üçin beýleki ÝHHG -a gatnaşýan beýleki ýurtlardan çäkli mukdarda talyp kabul edilip bilner.

Maliýe goldawy / talyp haky:

  • Okuw tölegi;
  • Aýda 300 ýewro mukdarynda talyp haky (18 aýyň dowamynda);
  • Bişkega çenli uçuş peteginiň tölegi (ekonom derejesi);
  • Lukmançylyk ätiýaçlandyryşy (Gyrgyzystanyň raýatlaryndan başga).
  • Iň gowy GPA bolan talyplar üçin Ýewropada tejribe mümkinçilikleri

Arzaňyzy tabşyrmak üçin hasaba alynyň we formany dolduryň:

• Syýasat we howpsuzlyk magistri üçin: https://osce.embark.com/apply/politicsandsecurity

• Ykdysady dolandyryş we ösüş boýunça magistr üçin: https://osce.embark.com/apply/governanceanddevelopment

Has giňişleýin maglumat gerek bolsa, habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris:

Syýasat we howpsuzlyk boýunça sungat magistri: MA-PS@osce-academy.net

Ykdysady dolandyryş we ösüş maksatnamasy boýunça magistr: MA-EGD@osce-academy.net

Çeşme: http://www.osce-academy.net/en/masters/admission/