ÝHHG-nyň Merkezi Aziýa Ýaşlar Ulgamynyň (CAYN) uçurymlaryny birleşdirmek üçin seminar. Pandemiýa: Howpsuzlyk, Ykdysadyýet, Bilim.

Möhleti
28.10.2020
Arza göýbermek

Hormatly CAYN uçurymlary we ýaşlar,

ÝHHG-nyň Bişkekdäki Maksatnama bölümi we Nur-Soltandaky ÝHHG Maksatnama Ofisi Merkezi Aziýa Ýaşlar Ulgamynyň (CAYN) uçurymlaryny we Owganystandan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Mongoliýadan, Täjigistandan, Türkmenistandan we Özbegistandan gelen ýaşlary CAYN 2020 uçurymlaryny birleşdirmek üçin gurnalan onlaýn seminaryna gatnaşmaga çagyrýar. 2020-nji ýylyň 29-30-njy oktýabry aralygynda geçiriler.

Bu seminar, pandemiýanyň ýaşlaryň durmuşyna iş, bilim, akyl saglygy, şeýle hem gelejek üçin durmuşa geçirip boljak strategiýalary bilelikde ösdürmek bilen baglanyşykly halkara hünärmenleri we CAYN kärdeşleri bilen interaktiw çärelerden we gepleşiklerden ybarat.

Seminar, COVID-19 sebäpli Zoom platformasynda onlaýn ýagdaýda geçiriler. CAYN 2020 uçurymlarynyň seminaryna gatnaşmak mugt. Çäräniň onlaýn ýagdaýda geçiriljekdigini göz öňünde tutup, Merkezi Aziýadan gelen ýaşlaryň köpüsine CAYN seminaryna giriş mümkinçiligini bermek kararyna gelindi.

Hasaba alynmak üçin anketany dolduryň: https://bit.ly/33Yu2wf

Soraglaryňyz bar bolsa, indiki salgy boýunça ýüzleniň: youth-poib@osce.org

Ähli üstünlikli agzalara 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 29-na çenli habar beriler (irden Bişkek wagty boýunça).

Tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 28-ne çenli uzaldyldy (ýary gijä çenli