Germaniýada HOKSCHULE HOF HALKARA talyp haklary, 2020/2021. Bachelor, Masters

Möhleti
Dereje
Bakalawr

Tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň noýabr 15-i

Daşary ýurtly talyplar üçin elýeterli.

Aýratynlyklary: doly maliýeleşdirilýär

Okuwyň beýany:

Hof amaly ylymlar uniwersiteti, Fachhochschule Hof ýa-da Hochschule Hof  ady bilen hem tanalýan, 1994-nji ýyldan  Germaniýada, BawariýadaÝokarky Fransiýa şäherinde döredilen jemgyýetçilik täjirçilik, metbugat we hünär uniwersiteti.

Germaniýadaky daşary ýurtly talyplar üçin Hochschule Hof halkara stipendiýasy üçin anketalar indi 2020/2021 okuw ýyly üçin açyk.

Talyp haklary, Hochschule Hof – da okaýan wagtynda daşary ýurtly talyplara goşmaça ýaşaýyş we okuw materiallaryny ýapmak üçin maliýe goldawyny berýär. Hochschule Hof-a girmek üçin aýratyn anketanyň bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Kriteriýalar:

Dalaşgärler aşakdaky talaplary ýerine ýetirmeli:

• Daşary ýurtly talyplar degişli semestr üçin (tomus semestri 2020 ýa-da 2020/21 gyş semestri) Hochschule Hof-da gündelik okuwlara (exchange program talyplary üçin amatly däl) ýazylmalydyrlar.

• Daşary ýurtly talyplar akademiki bolmaly (öňki synaglaryň netijesi) we şahsy kärine eýe bolmaly. Bakalawr derejesine ýazylan daşary ýurtly talyplar, bilim almak üçin azyndan 90 ECTS, magistrlar azyndan 30 ECTS bolmaly. Subutnamalary goşmak talap edilýär.

• Maliýe mätäç daşary ýurtly talyplar. Hochschule Hof, berilýän maglumatlaryň islendik wagtda tassyklanmagyny sorap biler.

Şol bir wagtyň özünde goşmaça hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän (BAföG, DAAD, Erazmus, dürli döwlet stipendiýasy ýaly) talyplaryň bu stipendiýa hasap edilip bilinmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň!

Aýratynlyklary:

Talyp haklary, Hochschule Hof – da okaýan wagtynda daşary ýurtly talyplara goşmaça ýaşaýyş we okuw materiallaryny ýapmak üçin maliýe goldawyny berýär.

Gerekli resminamalar:

– onlaýn anketany doldurmak

– okuwa girenligi barada tassyklama

– akademiki görkezijiler barada iň soňky maglumatlar (ortaça baha bilen)

– gysga CV bilen ugradyjy haty

– raýatlygyň subutnamasy (mysal üçin, pasportyňyzyň  nusgasy)

Diňe doly we düşnükli arzalara serediler.

Arza bermegiň möhletleri: https://hof.moveon4.de/locallogin/5ecd151d66c4cc434336b490/eng

2020/21 gyş semestri üçin arzalar  2020-nji ýylyň noýabr aýynyň 15-ne çenli kabul ediler.

Goşmaça maglumat: https://www.hof-university.de/fileadmin/user_upload/studienfoerderung/Internationale/information_sheet.pdf