ABŞ-nyň Nýu Jersi ştatynyň Fairleigh Dickinson uniwersitetinde daşary ýurtly talyplar üçin talyp haky.

Möhleti
01.12.2020
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Ýaz möwsüminiň okamak üçin soňky möhleti: 1-nji dekabr.

Ähli daşary ýurtly talyplar üçin elýeterlidir.

Maksatnamanyň beýany:

Fairleigh Dickinson uniwersitetiniň (FDU) akademiki ussatlyga ygrarlylygy, köp sanly baýrak, görnükli uçurym we 1942-nji ýyldan bäri dünýä biliminde öňdebaryjy hökmünde tanalmagy bilen dünýäniň müňlerçe talyplary özüne çekdi.

FDU iň iri halkara talyp birleşikleriniň biri bolan Amerikan uniwersitetleriniň arasynda 70 ýurtdan 1100-den gowrak talyp ýerleşýän hususy, telekeçilik däl edaradyr.

FDU daşary ýurtly talyplar üçin dürli görnüşli talyp haklary hödürleýär. Olaryň köpüsi akademiki üstünliklere we synag ballaryna esaslanýar we programma boýunça üýtgeýär.

Bellikler:

 • FDU arzany tabşyrmaly;
 • Talyp haky kabul edilenden soň berilýär;
 • Talyp hakyny alandan soň mukdary köpelmeýär;
 • Her ýyl berilýär (güýz we ýaz möwsümleri);
 • Tomus semestrinde ulanyp bolmaýar;
 • Gündelik okuwlara hemişelik ýazylmak, oňat GPA we FDU-da gowy abraý saklamak esasynda täzelenmek mümkinçiligi;
 • Iň pes kriteriýalara laýyk gelmek baýragy kepillendirmeýär;
 • Käbir çäklendirmeler bar.

Arzany nädip tabşyrmaly?

FDU-a onlaýn arzany tabşyryň:

 1. Hasap dörediň https://fdu.elluciancrmrecruit.com/International/Pages/Welcome.aspx

• Amerikan raýatlary we FDU Vancouver dalaşgärleri üçin bu sahypadaky belliklere serediň.

• Möhüm: Hasabyňyz üçin elmydama şol bir e-mail salgysyny ulanyň.

 1. 2. Gerekli resminamalary göçürip alyň. https://www.fdu.edu/admissions/international/apply-now/application-forms/

3. Hasabyňyza girip, maksatnamanyň ýagdaýyny barlaň.

Umumy arzany ulanyp onlaýn tabşyryň:

• Dalaşgärler umumy arzany ulanyp tabşyryp bilerler.

Bellik:

• Ähli resminamalary we synag netijelerini skanirläp we FDU arzalar portalyna ýükläp ýa-da global@fdu.edu e-mail bilen iberip bilersiňiz.

• FDU zerur bolan wagty, sizden resminamalary poçta bilen iberilmegini talap edip biler.

FDU-a gatnaşmagy meýilleşdirýän talyplar, synag merkeziden resmi synag netijelerini FDU-a tabşyrmaly we uniwersitet şäherçesine gelmezden ozal resmi akademiki hasabatlary möhürlenen konwertlerde tabşyrmaly. Resminamalary tabşyrýançaňyz talyplar sapaklara ýazylyp bilmezler.

• Talaplar programma baglylykda tapawutlanýar. Has giňişleýin maglumat üçin islenýän programma derejesini (bakalawr, magistr, terjime) we islenýän hünäriň web sahypasyny barlaň.

Tabşyrmak üçin: https://www.fdu.edu/admissions/apply-now/

Stipendiýalaryň sanawy:

Halkara talyplar üçin stipendiýa

 • Col. Fairleigh S. Dickinson stipendiýasy
 • FDU halkara stipendiýasy
 • Ýaşaýyş jaý granty
 • FDU maşgala granty
 • Uçurymlaryň çagalary üçin grant
 • Sport stipendiýalary

Bakalawr talyp haklary

 • Phi Teta Kappa stipendiýasy
 • Halkara terjime üçin FDU stipendiýasy
 • FDU maşgala granty
 • Uçurymlaryň çagalary üçin grant
 • Sport stipendiýalary

Uçurymlar üçin stipendiýa

 • Halkara FDU aspiranturasy
 • FDU maşgala granty
 • Uçurymlaryň çagalary üçin grant

ELS Uçurymlar üçin stipendiýa

 • J. Michael Adams (JMA) Global bilim boýunça stipendiýa
 • ELS Iňlis dili merkezinden grant
 • ingaşaýyş jaý granty
 • FDU maşgala granty
 • Uçurymlaryň çagalary üçin grant

Tabşyryş möhletleri:

 • Güýz (awgust) semestri: 1-nji iýul
 • Bahar (ýanwar) semestri: 1-nji dekabr
 • Tomus semestri (çäkli programmalar): 1-nji maý.

Has giňişleýin maglumat üçin: : https://www.fdu.edu/admissions/international/scholarships/