Awstriýanyň Wena Tehnologiýa Uniwersitetinde daşary ýurtly talyplar üçin HELMUT VEITH ADYNDAKY TALYP HAKY

Möhleti
30.11.2020
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

 Tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň 30-y

Kompýuter ylymlary ugry boýunça bilim alýan zenan talyplary üçin elýeterli.

Maliýeleşdirme: okuw üçin 2 ýylyň dowamynda 6000 ýewro talyp haky berilýär.

Maksatnamanyň beýany:

Helmut veith adyndaky talyp haky her ýyl Wena Tehnologiýa Uniwersitetinde Informatika boýunça magistr programmalarynyň birini öwrenýän (ýa-da bilimini dowam etdirmegi meýilleşdirýän) kompýuter ylymlary talyplaryna berilýär.

Kriteriýalar:

1. Dalaşgärler Wena Tehnologiýa Uniwersitetinde iňlis dilinde okadylýan kompýuter ylymlary boýunça magistr derejesini almak üçin kriteriýalara laýyk gelmeli:

 • Logika we hasaplama magistri
 • Işewür informatika magistri
 • Ýewropada hasaplaýyş logikanyň magistri
 • Kompýuter inženerligiň magistri (Technische Informatik)
 • Maglumat ylymlarynyň magistri
 • Mediýa we adam merkezi hasaplaýyş magistri.

2. Maliýeleşdirmek üçin arza tabşyryşy kabul ediş wagtydan ozal ýa-da şol bir wagtyň özünde  geçirilýän bolsa, maliýeleşdirmek diňe magistr meýilnamasyna kabul edilen dalaşgärlere berler. Maliýeleşdirme arzasy giriş prosesiniň ýerini tutmaýar; şertli maliýeleşdiriş teklibi arza berijä Wena Tehnologiýa Uniwersitetinde okamaga hukuk bermeýär.

3. Aşakdaky kategoriýalara laýyk gelýän talyplar talyp hakyna arzany tabşyryp bilerler:

• Informatika ýa-da matematika boýunça bakalawr derejesi (Bolonýanyň birinji aýlawy) ýa-da şoňa meňzeş;

Helmuth Weitiň gözleg ugurlary barada giňişleýin bilim we gyzyklanma (azyndan birinde):

 • Kompýuter bilimiň logikasy;
 • Resmi usullar we tassyklama;
 • Emeli intellektiň esaslary;
 • Çylşyrymlylyk teoriýasy;
 • Kompýuter howpsuzlygy;

• Iňlis dilini bilmeli.

Maliýeleşdirme:

 • Iki ýylyň dowamynda ýylda 6000 ýewro.
 • Tölegsiz okuw;

Arza tabşyryş prosesi:

 • Talybyň tabşyryş serişdeleriniň görnüşini we talybyň resminama üçin möhüm hasaplaýan beýleki taraplaryny beýan edýän ugradyjy haty.
 • CV \ Rezýume.
 • Talybyň maksatnama laýyklykda okamak islemeginiň sebäplerini, maliýeleşdirmegiň näme üçin zerurdygyny, magistrlik dissertasiýasynyň dowamynda okuwçynyň haýsy mugallymlar topary bilen işlemegi gyzykly boljakdygyny we sebäbini beýan edýän höweslendiriji haty.
 • Uniwesitetden bahalary barada beýan edýän kepilnama.
 • Diplom we / ýa-da şahadatnamalar (birinji dereje, bakalawr derejesi ýa-da has ýokary). Eger-de diplom entek alynmadyk bolsa, uniwersitet tarapyndan gol çekilen deslapky şahadatnama berilmelidir (dereje görnüşi we garaşylýan gutardyş senesi barada maglumat bermeli).
 • Iki ylmy geňeşçiniň habarlaşmak üçin maglumatlary (maslahat hatlary üçin).
 • Iňlis dilini bilýändigi barada şahadatnama (TOEFL ýa-da şoňa meňzeş).
 • Pasportyň nusgasy.

Nemes ýa-da iňlis dilinde bolmadyk resminamalar üçin tassyklanan terjime berilmelidir. Arzaňyz, bir PDF resminamasy görnüşinde “Application” mowzugy bilen ta.sc-cigol@retsam boýunça elektron görnüşinde iberilmelidir. PDF faýlyň ady “document.pdf” bolmaly.

Tabşyryş möhleti: 30-njy noýabr.

Soraglaryňyz bar bolsa, ta.sc-cigol@retsam habarlaşyň.

Has giňişleýin maglumat üçin: http://www.vcla.at/helmut-veith-stipend/