SCHLUMBERGER atly geljekki stipendiýa fakulteti

Möhleti
09.11.2020
Arza göýbermek

Tabşyryş  möhleti: 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň 9-y

Häzirki wagtda okaýan ýa-da daşary ýurt uniwersitetlerine kabul edilen zenan dalaşgärler üçin elýeterli.

Maksatnamanyň beýany:

SCHLUMBERGER gaznasy ylym we tehnologiýa bilimini goldaýan telekeçilik däl guramadyr.

Ylym, tehnologiýa bilen durmuş-ykdysady ösüşiň arasyndaky baglanyşygy we aýry-aýry potensialy durmuşa geçirmekde bilimiň esasy ornuny bilip, Schlumberger gaznasynyň öňdebaryjy “Gelejegiň fakulteti”  programmasy.

Bu maksatnama, daşary ýurtlaryň öňdebaryjy gözleg institutlarynda ösen STEM gözlegleri üçin stipendiýa berýär. Gelejegiň fakultetiniň işgärleri okuwy gutarandan soň öz ýurtlaryna gaýdyp, bilim edaralarynda STEM okuw we gözleg fakultetlerini güýçlendirip sebitleriniň ykdysady, sosial we tehnologiki ösüşine goşant goşar diýlip garaşylýar. Ýeňijiler, STEM syýasatyny ösdürmek, şol sanda jyns taýdan wekilçilik etmek üçin subutnamalaýyn goldaw bermäge kömek edip biljek jemgyýetçilik pudagyna goşant goşar diýlip garaşylýar.

Kriteriýalar:

• ösýän ýurduň ýa-da ösýän ykdysadyýetli ýurduň raýaty. Iki raýatlygyňyz bar bolsa, olaryň biri ösen ýurduň raýatlygy bolsa, bu maksatnama gatnaşyp bilmersiňiz. (Bellik: grant alan bolsaňyz we ösen ýurduň raýatlygyny alan bolsaňyz, grant goşmaça raýatlyk alan gününden başlap ýatyrylar);

• fiziki, inženerçilik we şuňa meňzeş dersler boýunça PhD ýa-da doktorlyk okuwlaryňyza taýýarlyk görýärsinler;

• häzirki wagtda daşary ýurtdaky uniwersitetlere ýa-da gözleg institutlaryna okaýan, ýa-da uniwersitetlere girenler;

• mugallymçylyk tejribäňizi subut edip bilýärsiňiz;

• ajaýyp akademiki görkezijiňiz bar;

• ýaş aýal-gyzlary ylym öwrenmäge höweslendirmek üçin okatmak we wagyz-nesihat maksatnamalaryna işjeň gatnaşmaga taýýar;

• Uniwersitetlerindäki mugallymlar düzümini güýçlendirmek, degişli gözlegleri geçirmek ýa-da jemgyýetçilik syýasatlaryny çözmek üçin ylmy tejribelerini ulanmak arkaly öz ýurdunyň we sebitiniň durmuş-ykdysady ösüşine goşant goşmaga taýyn.

Dalaşgärler ajaýyp akademiki ýazgylara eýe bolmaly, ýolbaşçylyk häsiýetlerini görkezmeli, köpçülige gatnaşmaly we ýüz tutanda STEM ugurlaryndaky gyzlary we aýallary höweslendirmekde tejribesi bolmaly. Şeýle hem, gutarandan soň öz ýurtlaryna dolanmak isleýändiklerini subut etmeli.

Artykmaçlyklary:

Gelejek fakulteti üçin berilýän grantlar, doktorlyk okuwlary üçin ýylda 50 000 ABŞ dollaryna çenli we doktorlykdan soňky uçurymlar üçin ýylda 40 000 ABŞ dollaryna çenli hakyky çykdajylara esaslanýar we okuwy gutarýança täzelenip bilner.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.slb.com/who-we-are/schlumberger-foundation