Howany goramak boýunça halkara talyp haky.

Möhleti
01.03.2021
Arza göýbermek

Tabşyryş senesi: 2021-nji ýylyň mart aýynyň 1-i

Howa goraýyş bilen tejribesi bolan ýolbaşçylary, ösüp barýan ýurtlaryň raýatlary üçin elýeterli.

Artykmaçlyklary: doly maliýeleşdirilýär.

Maksatnamanyň beýany:

Ýurduňyzda howany goramak ýa-da howany goramak bilen baglanyşykly çeşmeleri tygşytlamak boýunça işleýän lider bolsaňyz (PDF görnüşinde ýurtlaryň sanawyna serediň)? Onda  Aleksandr fon Humboldt gaznasyndan Halkara howany goramak boýunça talyp hakyna arzaňyzy tabşyryň.

Bu talyp haky howanyň üýtgemegini azaltmak, uýgunlaşma strategiýalary, ekosistemalar we biodürlüligi gorap saklamak ýa-da ummanlary we deňizleri durnukly peýdalanmak üçin Germaniýada bir ýyllyk gözleg taslamasynda gatnaşmak mümkinçilik berýär. Tebigy baýlyklar, serişdeleri tygşytly sarp etmek ýa-da şäher ösüşi bilen baglanyşykly durnuklylyk temalary hem höweslendirilýär.

Her ýyl geljekki liderlere 15-e çenli we doktorlyk gözlegçilerine 5-e çenli halkara howany goramak boýunça stipendiýa berler. Talyp haklary, Daşky gurşaw, tebigaty goramak we ýadro howpsuzlygy ministrliginiň (BMU) Halkara howa başlangyjy arkaly maliýeleşdirilýär.

Kriteriýalar:

• ylym ýa-da tehnologiýany öwrenmek ýa-da howanyň üýtgemeginiň kanuny, ykdysady, saglyk ýa-da sosial taraplaryny göz öňünde tutmak islegi bar dalaşgärler kabul ediler;

• ösýän ýurduň ýa-da geçiş ykdysadyýeti bolan ýurduň raýaty (ýurtlaryň sanawyna serediň, PDF) ,we öz ýurdunda ýaşaýan we işleýän dalaşgärler kabul ediler;

• soňky 12 ýylyň içinde bakalawr derejesini ýa-da şoňa meňzeş derejäni alan dalaşgärler kabul ediler ;

• ýolbaşçylyk wezipesinde başlangyç tejribä we degişli ýolbaşçylyk ukybyna eýe bolanlar;

• giň hünär tejribesi bolan lider (ýüz tutanyňyzda azyndan 48 aý tejribeli);

• howany goramak ýa-da serişdeleri tygşytlamak boýunça üstünlikli ylymlaryň kandidaty bolup, halkara derejesinde gözden geçirilýän akademiki žurnallarda we akademiki neşirlerde çap edildi;

• Iňlis we / ýa-da nemes dilini gowy bilmeli.

Artykmaçlyklary:

Bu talyp haky Germaniýada bilimleriň, usullaryň we özara alyş-çalşyny ösdürýär.

 • geljekki liderler üçin okuwyňyza we kär derejäňize baglylykda maksatnama boýunça her aýda 2170 ýewro, 2470 ýewro ýa-da 2670 ýewro talyp haky; aspirantura üçin aýda 2670 ýewro stipendiýa;

• Germaniýada bolanyňyzda şahsy goldaw;

• maşgala agzalaryna ýoldaşlyk etmek, syýahat çykdajylary ýa-da nemes kursy ýaly töleglerine goşmaça maliýe goldawy;

• üç hepdelik  giriş çäresi. Bu ýerde howany goramak boýunça beýleki ýoldaşlar bilen aragatnaşyk gurup, Germaniýadaky kärhanalara, gözleg edaralaryna we medeni çärelere baryp bilersiňiz;

•professional karýeraňyzyň dowamynda Germaniýadaky hyzmatdaşlaryňyz bilen uzak möhletli gatnaşyklary saklamak üçin uçurymlara hemaýatkärlik.

Kabul edýän institutlar her aýda tebigy we tehniki ylymlardaky taslamalar üçin 800 funt sterling ýa-da gumanitar we jemgyýetçilik ylymlaryndaky taslamalar üçin 500 funt sterling alýarlar.

Arzany nädip tabşyrmaly?

Maksatnama we anketa barada has giňişleýin maglumat üçin resmi sahypa geçiň.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/international-climate-protection-fellowship