OECD-de tölegli tejribe

Möhleti
01.03.2021
Arza göýbermek

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň 28-nji fewraly

OECD bilen baglanyşykly ugurda ýa-da dersde gündelik işleýän talyplar üçin açyk.

Guramaçylar, tejribäni geçýänleri doly aýlyk iş üçin 700 ýewro ýaşaýyş çykdajylary bilen üpjün ederler.

Maksatnamanyň beýany:

Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasy (OECD), has gowy durmuş üçin has gowy syýasatlary işläp düzmek üçin işleýän 37 agza ýurtdan ybarat halkara guramadyr. Olaryň maksady, dünýädäki adamlaryň ykdysady we sosial abadançylygyny ýokarlandyrjak syýasatlary öňe sürmek.

OECD tejribe maksatnamasy, Baş sekretaryň strategiki ugurlary bilen baglanyşykly taslamalar boýunça dürli derejeli we ýokary hünärli we höwesli talyplary Gurama çekmek we guramanyň korporatiw wezipelerini goldamak üçin döredildi. Esasy maksady, üstünlikli dalaşgärlere halkara gurşawynda analitiki we tehniki başarnyklaryny ýokarlandyrmak mümkinçiligini bermek. Tejribe Fransiýanyň Pariž şäherinde geçirilýär.

Tejribe maksatnamasy hemişe açykdyr. Tejribe dowamlylygy üçin doly derejelerini (bakalawr, magistr, ylymlaryň kandidaty) alýan talyplar onlaýn ýagdaýda arzalaryny tabşyryp bilerler. Saýlanan stajerleriň uzakdan işlemegine garaşylýar.

Talaplar:

  • OECD-iň işi bilen baglanyşykly ugurda ýa-da tertipde doly iş gününe tejribe maksatnamasyna girmeli.
  • Iň azyndan bir aýlyk tejribe möhletini tamamlamaga mümkinçilik almaly.
  • OECD-iň iki resmi dilinden (iňlis we fransuz) ajaýyp bilimi we beýlekisini işleýän bilim ýa-da başga birini öwrenmek islegi. OECD tarapyndan ulanylýan beýleki dilleri bilmek artykmaçlyk bolar.
  • IT başarnyklaryna eýe bolmak.
  • Ajaýyp aragatnaşyk we uýgunlaşma ukyplaryny görkeziň.
  • Köp medeniýetli we halkara topar gurşawynda işlemäge ukyply.

Artykmaçlyklary:

Tejribäniň dowamlylygy bir aýdan alty aýa çenli (alty aýdan on iki aýa çenli uzaldylyp bilner) (hepdede 40 sagat). OECD, geljekki stajerlere OECD-de işlemekde iň gowy tejribe almak üçin alty aýlyk tejribe işini tamamlamagy maslahat berýär.

Ýylyň dowamynda islän wagtyňyz arzazyňyz bilersiňiz: online application platform. https://oecd.taleo.net/careersection/ext_2/joblist.ftl?lang=en

Tejribe başlamagyň senesi elýeterlilik senelerine we OECD işgärleriniň iş tertibine görä kesgitlener: boş wagtyňyzyň senesini we dowamlylygyny arzaňyzda bellemek ýadyňyzdan çykarmaň.

Arzaňyz kabul edilmese, aşakdaky seneler boýunça arzaňyzy tabşyryp bilersiňiz:

2021-nji ýylyň mart aýynyň 1-i, 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-i, 2022-nji ýylyň mart aýynyň 1-i,2022-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-i.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.oecd.org/careers/internship-programme/