University of Adelaide tarapyndan taslama dolandyryşy boýunça onlaýn kurs.

20
thumbnail

Kursyň beýany:

Taslama dolandyryşy, köp hünärler we durmuşymyzyň ugurlary üçin zerur hünärdir. Taslamalary dolandyrmak, işde ýa-da öýde taslamalary dolandyrmak zerur bolsa, iň oňat başlangyç nokady. Bu kurs şeýle-de ýakyn wagtda bir taslamany durmuşa geçirmegi meýilleşdirýän bolsaňyz we taslamany dolandyrmakda bilimleri we endikleri öwrenmek we ulanmak isleýän bolsaňyz, siziň üçin gerekli bolar.

Üstünlikli taslama üçin taslamanyň nämedigini we netijeleriniň nähili boljakdygyny anyk kesgitlemekden başlamak möhümdir. Okuwyň dowamynda, taslamaňyzyň başyndan başlap maksatlaryňyzy öwrenmegiň we düşünmegiň amaly usullaryny öwrenersiňiz we durmuşa geçirilmegine täsir edip biljek ähli faktorlary göz öňünde tutarsyňyz. Ädim-ädim, taslamaňyzy başdan ahyryna çenli meýilleşdirmegi we dolandyrmagy öwrenersiňiz. Şeýle hem bu okuw, öz taslamaňyzy üstünlikli tamamlamak üçin nädip netijeli aragatnaşyk gurup, adamlary dolandyryp we ýolbaşçylyk ukyplaryny ulanyp boljakdygyny öwrenmäge mümkinçilik berýär.

Okuwyň girişinde, taslamaňyzyň ululygyna garamazdan taslamany dolandyrmak endiklerini ulanmagyň amaly usullary barada öwrenersiňiz. Taslamany dolandyrmagyň usullaryny bilmek üçin täze bilim alyň.

Hasaba almak üçin: https://www.edx.org/course/introduction-to-project-management