“Deutschlandstipendium” talyp haky maksatnamasy

Möhleti
Dereje
Arza göýbermek

“Deutschlandstipendium” programmasy Germaniýanyň döwlet we ykrar edilen uniwersitetlerinden zehinli talyplary goldaýar. Ähli milletleriň talyplary göni uniwersitetlerine ýüz tutup bilerler.

“Deutschlandstipendium” dünýäniň dürli künjeklerinden üstünlikli we höwesli talyplara maliýe we maliýe däl goldaw berýär. Döwlet-hususy hyzmatdaşlygyň nusgasyna eýerip, kärhanalar, fondlar ýa-da şahslar aýda 150 funt sterling goýum bilen ýaş zehinlere hemaýat edýärler. Federal hökümet bu mukdary öwezini dolar. Köp uniwersitetler we hususy hemaýatkärler, paralel terbiýeçilik programmalary, aragatnaşyk çäreleri we tejribe alyşmak arkaly “Deutschlandstipendium” alyjylaryny goldaýarlar.

Halkara zehinler üçin aýda 300 ýewro.

“Deutschlandstipendium” Germaniýanyň ähli gatnaşýan uniwersitetlerinde zehinli talyplary goldaýar. Talyp haky şahsy girdejini ýa-da ene-atasynyň girdejisini hasaba almazdan berilýär we raýatlyk bilen baýragyň baglanyşygy ýok. Talyp haky gaznalary Okuw kömegi baradaky federal kanun (BAföG) boýunça berilýän grantlara hasaplanmaýar. Durmuş üpjünçiligi tölegleri tölenmeýär.

Talyplar nädip we nirede arzalaryny tabşyryp bilerler bilerler?

“Deutschlandstipendium” uniwersitetler tarapyndan berilýär. Dalaşgärler aýry-aýry edaralaryň talaplaryna laýyk gelmelidir. Okuw netijelerinden başga-da, talyp hakyny alýanlary saýlamagyň kriteriýalary, sosial ýa-da maşgala gurşawyndaky kynçylyklary ýa-da päsgelçilikleri ýeňip geçmek ýaly sosial ygrarlylygy we şahsy üstünlikleri öz içine alýar.

Talyplar näçe wagt maliýeleşdirme alarlar?

Maliýeleşdirme, adatça azyndan iki semestr üçin berilýär, ýöne adaty okuw döwrüni öz içine alýan iň ýokary döwür üçin üpjün edilip bilner. Iki semestriň aralygynda uniwersitet talybyň baýraga laýykdygyny ýa-da hususy maliýeleşdirmegiň henizem elýeterlidigini barlaýar.

Gitdigiçe ýokary okuw jaýlary we hususy hemaýatkärler “Deutschlandstipendium” bilen baglanyşykly goşmaça maliýe däl goldaw hödürleýärler. Mugallymçylyk programmalary, arabaglanyşyk wakalary we tejribe işdeşlere kärhanalar bilen gymmatly aragatnaşyk gurmaga we iş durmuşy barada düşünje almaga mümkinçilik berýär.

Haýsy uniwersitetleriň bu maksatnamada gatnaşýandygyny bilmek üçin baglanyşyga geçiň.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.deutschlandstipendium.de/de/english-1700.html