M.K. Ammosowa adyndaky Demirgazyk-Gündogar Federal Uniwersiteti, Ýakutsk, Russiýa

Möhleti
20.06.2021
Dereje
Arza göýbermek

M.K. Ammosowa adyndaky Demirgazyk-Gündogar Federal Uniwersiteti daşary ýurt raýatlaryny býujet, döwlet ugry boýunça (https://future-in-russia.com/ ulgamy arkaly), umuman alanyňda, rus raýatlary bilen we bakalawr, hünärmen, magistratura, aspirantura, ýaşamak maksatnamalary üçin daşary ýurt raýatlaryny kabul edýär. 300-den gowrak daşary ýurtly talyp Hytaý, Mongoliýa, Owganystan, Wýetnam, Müsür, Hindistan, Indoneziýa, Gyrgyzystan, Täjigistan, Gazagystan, Türkmenistan, Özbegistan, Ukraina we ş.m. ýaly ýurtlardan esasy bilim programmalarynda bilim alýar.

Üns beriň! Muny bilmeli:

 Howanyň aýratynlyklary: Saha Respublikasynyň paýtagty (Ýakutiýa) Ýakutsk – ýiti kontinental howa bilen häsiýetlendirilýär. Ýanwar aýynyň ortaça temperaturasy -40 ° C töweregi. Tomusda temperatura + 38 ° C-e ýetip biler. Uniwersitet şäherçesiniň infrastrukturasynyň kömegi bilen talyplar sowuk howada oňat çydam edýärler we Ýakutskdäki durmuşa üstünlikli uýgunlaşýarlar.

Bakalawr: Bakalawr we hünär programmalaryna ýüz tutanyňyzda giriş synaglarynyň sanawy giriş binýadyna (býudjet we tölegli esasynda) baglydyr.

  • Býudjet ýerine giriş – giriş synaglarynyň hemmesinden geçmeli. Bäsleşigiň netijelerine esaslanmak.
  • Tölegli esasda giriş – iki sany umumy bilim giriş synagyndan geçmeli: rus dili we saýlanan bilim meýilnamasyna laýyk gelýän ders boýunça synag.

Magistr programmasy: Daşary ýurt raýatlary rus raýatlary bilen deň şertlerde girýärler.

Gerekli resminamalar:

  • kesgitlenen resminama laýyklykda rus diline terjime edilen şahsyýet resminamasy;
  • Bellenen tertibe laýyklykda rus diline terjime edilen bilim şahadatnamasy. Daşary ýurt döwletiniň bilim baradaky resminamasyny tabşyran halatynda daşary ýurt biliminiň ykrar edilendigi barada şahadatnama bermeli [1];
  • dalşgäriň 2 suraty;
  • hökmany başlangyç lukmançylyk barlagynyň lukmançylyk şahadatnamasynyň (netijesiniň) nusgasy;
  • Beýleki resminamalar (arza berijiniň islegine görä);

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň iýun aýy.

Daşary ýurt raýatlary NEFU-a girmek üçin oas.s-vfu.ru onlaýn giriş ulgamyna ýüz tutup bilerler.

Has giňişleýin maglumat üçin: s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/ums/Admissions/