Bütindünýä bankynda tejribe maksatnamasy

Möhleti
31.01.2021
Arza göýbermek

Tomus möwsümi üçin tabşyryş möhleti:1-nji dekabrdan 31-nji ýanwara çenli (2021-nji ýylyň maý aýy – 2021-nji ýylyň sentýabr aýy).

Bütindünýä bankyň tejribe maksatnamasy (BIP) ýokary höwesli adamlara Bütindünýä bankynyň wezipesi we işi bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem, adamlara dürli gurşawda başarnyklary ýokarlandyrmak bilen bir hatarda Bankyň işine täze garaýyşlary, pikirleri we gözleg tejribelerini getirmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, siziň rezýumeňize amaly iş tejribesini goşmagyň ajaýyp usuly. Tejribe ösüş bölümlerinde we beýleki iş bölümlerinde (HR, aragatnaşyk, buhgalteriýa we ş.m.) bar, ýöne tejribe işiniň bolmagy işiň zerurlyklaryna baglydyr.

Kriteriýlar:

 • bakalawr derejesiniň diplomy we magistratura ýa-da aspirantura derejeleriň talyby (okuwa gaýdyp barmak meýilnamasy bilen magistr ýa-da aspirantura almak);
 • ýaş çäklendirmesi ýok;
 • Iňlis dilini gowy bilmeli;
 • Indiki dilleri bilmek peýdaly bolup biler: fransuz, ispan, rus, arap, portugal we hytaý dilleri islenýär;
 • kompýuter ukyplary ýaly goşmaça ukyplar peýdaly bolar.

Programmanyň maksady, dürli hünärlerden we esasanam dürli hünärli we akademiki bilimli zenanlardan iň başaryly zehinleri çekmek.

Goşmaça maglumat

WB aşakdaky wezipelere tejribe geçmek üçin çagyrýar:

 • ykdysadyýet;
 • maliýe;
 • adam ösüşi (jemgyýetçilik saglygy, bilim, iýmitleniş, ilat);
 • jemgyýetçilik ylymlary (antropologiýa, sosiologiýa);
 • Oba hojalygy;
 • Daşky gurşaw;
 • inžeringenerçilik;
 • şäher gurluşygy;
 • tebigy baýlyklary dolandyrmak;
 • hususy pudagy ösdürmek we beýleki ugurlar; ýa-da korporatiw goldaw (buhgalteriýa, aragatnaşyk, adam resurslary, maglumat tehnologiýasy, gazna we beýleki hyzmatlar hyzmatlary).

Ähli stajerlere sagatlyk töleg hödürlenýär we mümkin boldugyça dolandyryjynyň ölçegi boýunça 3000 dollara çenli petek tölegini ödeýär. Bu çykdajylary diňe nobat stansiýasyna ýa-da şäherden syýahat çykdajylaryny (howa ýoly) öz içine alýar. Dalaşgärler ýaşaýyş jaýynyň tölegini özi ödemeli bolýarlar. Işewürlik zerurlygy sebäpli tejribe işleriniň köpüsi Waşington şäherinde ýerleşýär. Tejribe azyndan dört hepde dowam edýär.

Tejribe ýylda iki gezek hödürlenýär:

 • Tomusky tejribe (maý – sentýabr). Tabşyryş möhleti: 1-nji dekabrdan 31-nji ýanwara çenli.
 • Gyşky tejribe (noýabr – mart). Tabşyryş möhleti:  oktýabr aýynyň 1-den 31-ne çenli.

Ähli arzalar degişli anketanyň dowamynda onlaýn tabşyrylmalydyr. E-mail üsri bilen arzalar kabul edilmeýär.

J1 wizaly bolanlar işe başlamazdan ýa-da tölenmedik tejribe geçmezden ozal daşary ýurtda G4 wizasyny almaly.

Arza tabşyryş prosesi

Gerekli resminamalaryň sanawy:

 • CV;
 • Höweslendiriş haty;
 • Magistrarura ýa-da aspirantura okuwa gireniňiz barada subutnama.

Has giňişleýin maglumat üçin:https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship