CENTRAL EUROPEAN Uniwersitetiniň bakalawr we magistratura derejeleri boýunça talyp haky. Awstriýa/Wengriýa

Möhleti
01.02.2022
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Wenada ýerleşýän, Wengriýada we ABŞ-da akkreditlenen abraýly Central European University (CEU), pikir alyşmagy höweslendirýän jemgyýetde 100-den gowrak ýurtdan gelen talyplary we mugallymlary birleşdirýär.

Uniwersitet dürli ugurlar boýunça iňlis dilinde 48 magistr derejesini, şeýle hem jemgyýetçilik we ynsanperwer ylymlar boýunça 2 dersara bakalawr programmasyny hödürleýär. Dürli dersler boýunça QS World University Rankings sanawynda dünýäniň iň gowy 100 uniwersitetinde ýerleşdirilen CEU mugallymçylyk we gözleg işlerinde ussatlygy bilen tanalýar.

Bakalawr derejesiniň ugurlary:

Magistr derejesiniň ugurlary:

Wenadaky täze uniwersitet şäherçesinde ilkinji talyplaryň biri bolmak üçin, arzaňyzy tabşyryň! Awstriýanyň paýtagty yzly-yzyna on ýyl bäri dünýäde “ýaşamak üçin iň gowy şäher” hökmünde tanaşýandygyny bilýärdiňizmi? CEU hakda has giňişleýin öwrenmek üçin: www.ceu.edu/vienna.

Dünýäniň dürli künjeginden zehinli uçurymlary özüne çekmek maksady bilen, ähli ýurtdan gelen talyplara ýokary talyp haklaryny hödürlemek isleýär. 2018-2019-njy ýyllarda talyplaryň 82% -i okuw töleginden başlap, stipendiýa we ýaşaýyş jaýyna çenli maliýe kömegini aldylar. Has giňişleýin maglumat üçin: www.ceu.edu/financialaid.

Dalaşgärler üçin talaplar:

CEU-a arzaňyzy tabşyrmak üçin zerur resminamalaryň sanawy:

  1. Orta bilim şahadatnamasy;
  2. iňlis dilini bilýändigi barada şahadatnama;
  3. beýleki goşmaça resminamalar;
  4. CV \ Rezýume;
  5. beýýannama: CPSPPE, QSS
  6. höweslendiriş haty;
  7. hödürleýiş haty;
  8. doldurylan CEU anketasy;
  9. söhbetdeşlik.

Aşakda CEU magistr we doktorlyk programmalaryna kabul edilmäge taýýarlyk görmek üçin zerur resminamalaryň sanawy:

Arzaňyzy 2022-nji ýylyň 1-nji fewral aýyna çenli iberiň (23:59 CET).

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.ceu.edu/apply