Rus dili daşary ýurt dili ýaly uly göwrümli olimpiada

Möhleti
23.11.2020
Arza göýbermek

23.11.2020-e çenli hasaba alyş

Gadyrly dostlar!

Russiýa Federasiýasynyň we Sankt-Peterburgyň Bilim ministrligi Sankt-Peterburg Döwlet uniwersiteti sizi rus dili daşary ýurt dili ýaly uly göwrümli olimpiada ýazylmaga çagyrýar.

https://rusolymp.edu.ru

Bu çäräni ikinji ýyl geçirýäris: 2019-njy ýylda olimpiada 7000-den gowrak adam gatnaşdy we bu ýyl has köp adamlaryň rus dili bilimini barlap biljekdigine umyt edýäris!

Olimpiada iki ýaş topary boýunça geçirilýär:

  • 1-nji ýaş topary (12-16 ýaş);
  • 2-nji ýaş topary (17-30 ýaş).

Intellektual bäsdeşlik çärelerine gatnaşmagyň, elbetde, iň güýçlileriň ýeňip biljek bäsleşigi däl-de, eýsem rus dilini öwrenmegiň aýratynlygyna göz ýetirmek üçin her kimiň özüni barlamak we synagdan geçirmek üçin goşmaça guraldygyna ynanýarys.

Olimpiadanyň netijelerine görä, iň güýçli gatnaşyjylar diňe rus dili bilimini tassyklaýan şahadatnama, ýatdan çykmajak baýraklar bilen çäklenmän, Sakt-Peterburg Döwlet Uniwersitetine gireniňizde ep-esli bonus berýän ýörite şahadatnamasy berilýär.

Sizi bu çärede gatnaşyjy hökmünde görmane şat bolarys!

Sene: 05.11.2020-den 13.12.2020-e çenli

Olimiadanyň Guramaçylyk komiteti bilen habarlaşmak üçin: e-mail
olimpiadarki@spbu.ru, telefon +7 (812) 363-64-06.