Awstriýadaky Wena Biomerkeziniň tomusky mekdebi

Möhleti
31.01.2021
Arza göýbermek

Wena Biomerkeziniň tomusky mekdebi 30-a golaý bakalawr talyplaryna dinamiki ylmy gurşawda öňdebaryjy gözlegçiler bilen işlemek üçin ajaýyp mümkinçilik döredýär.

Maksatnama janly we dürli atmosfera döredip, dünýäniň dürli künjeginden zehinli talyplary özüne çekmegi maksat edinýär. Durmuş ylymlarynda aspiranturada okamak isleýän talyplar üçin amatlydyr. Üstünlikli dalaşgärlere ýaşaýyş jaýy, ýol tölegleri we talyp haklary berilýär. Iýun aýynyň soňky anna güni başlap, her ýylyň awgust aýynyň soňky anna güninde tamamlanýar.

Maksatnama birnäçe tapgyrdan ybarat:

Gözleg taslamasy. Her talyp bilen bilelikde işleşjek mugallym belleniler. Gözleg taslamalar indiki ugurlar boýunça geçirilerler: molekulýar biologiýa, newrobiologiýa, immunologiýa, bioinformatika, RNA biologiýasy, baldak öýjükleri we biohimiýa.

Leksiýalar. Wena Biomerkeziniň tomusky mekdebi soňky açyşlar we degişli ugurlardaky iň täze usullar barada maglumat berýän leksiýalardan hem ybarat.

Ylmy simpozium. Mekdep ylmy simpozium bilen tamamlanýar. Gysga bir çykyşda her bir alym öz ylmy-başarnyklaryny talyplara we mugallymlara hödürlär. Iň gowy çykyşlar üçin talyplara baýraklar gowşurylýar.

Tomusy Wenada geçirmek + Sosial maksatnama. Bu maksatnama sosial kalendar bilen doldurylýar, ol agşamlyk, Wenanyň meşhur attraksionlaryna baryp görmek, syýahat, tomusky mekdebiň soňky baýramçylygy, adaty anna güni agşamky jemgyýetçilik sagatlary we uniwersitet şäherçesindäki beýleki çäreleri öz içine alýar.

Arza bermek prosesi:

Tomus mekdebi, bakalawr / magistr bolup, azyndan iki ýyl uniwersitet okuwyny gutaran talyplaryň arzalaryny tabşyrmana höweslendirýär. Iňlis dilini bilmek hökmandyr.

• Iň azyndan 2 ýyl uniwersitet okuwy tamamlmaly (mysal üçin, bakalawr derejesinde 2-3 ýyl okuw ýa-da magistr derejesinde 1 ýyl okuw – 30-njy iýun senesinde)

• Iň azyndan 2 ýyl uniwersitet okuwyny tamamlamaly (mysal üçin, 2-3 ýyl bakalawr derejesi ýa-da 1 ýyl magistr derejesi) Ýagny: (i) 4 ýyllyk bakalawr derejesiniň 3-nji ýylynda okamaly ýa-da durmuş ylymlary ugrunda 3-nji ýylynda okamaly; (ii) 4 ýyllyk bakalawr derejesiniň 3-nji ýylynda ýa-da tebigy ylymlar bilen baglanyşykly ugurda okamaly we magistr programmasyna arzany tabşyrmak niýet bilen (bu soň tassyklanar); (iii) magistr derejesiniň1-nji ýylynda okamaly, durmuş ylymlarynda magistr derejesi.

• 3 aýlyk gözleg tejribeli

• Gowy akademiki görkezijiler

• Iňlis diliniň ýokary derejeli bilimi

• Häzirki we indiki okuw ýyly üçin uniwersitet maksatnamasyna ýazylmak şahadatnamasy (bar bolsa).

Daşary ýurtdan dalaşgärler üçin zerur wiza almak üçin çäreler görler.

Arzalar dekabr aýynyň başynda kabul edip başlanýar we her ýylyň 31-nji ýanwarynda tamamlanýar.

Üstünlik gazanan dalaşgärlere mart aýynyň birinji hepdesinde habar beriler.

Has giňişleýin maglumat: https://www.training.vbc.ac.at/summer-school/