Germaniýanyň Siegen uniwersitetinde talyp haklary. Post-Doc

Möhleti
08.01.2021
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Siegen uniwersiteti, halkara ugurlara we dersara gözleglere üns berýän uniwersitetdir. Häzirki wagtda 18,000 töweregi talyp bar we ynsanperwer ylymlar, jemgyýetçilik we ykdysady ylymlardan başlap tebigy ylymlar, inženerçilik we durmuş ylymlaryna çenli köp sanly gözleg ugurlaryndan ybarat bolýar. 2000-den gowrak işdeşleri bolan uniwersitet sebitdäki iň uly iş berijileriň biri bolup, okatmak, öwrenmek, gözleg we bilim geçirmek üçin ajaýyp gurşaw hödürleýär.

Uniwersitet MSCA-COFUND «STAR» taslama boýunça 10 postdoktor gözlegçileriň saýlawyny başlaýar.

“MSCA-COFUND STAR”:  Sensing and Sensibility – Transcending Disciplines for the Responsible Future taslamasy üçin birinji bäsleşikde on postdoktorlyk wezipesi teklip edilýär. Bu bäsleşik, 10 stipendiýanyň birine zehinli we tejribeli gözlegçileri çagyrýar. STAR innowasion okuw we alyş-çalyş programmasydyr. Siegen uniwersiteti tarapyndan amaly aşyrylan, gözlegçiler üçin ýöriteleşdirilen hosting / okuw mümkinçiliklerini hödürleýän 23 akademiki we akademiki däl hyzmatdaş guramanyň giňelýän konsorsiumynyň goldawy bilen durmuşa geçiriler.  STAR-yň maksady, häzirki döwrüň meselelerini çözmek üçin zerur hünär ussatlygyny ösdürmäge mümkinçilik berýän gözlegçileriň gatnaşmagy, ösüşi we bütindünýä täsiri üçin ylham beriji we öndürijilik gurşawy we hemmetaraplaýyn goldaw bermekdir.

Saýlaw Siegen uniwersitetiniň gözleg ugurlaryndaky ähli dersler üçin açykdyr.

Giriş möhleti: 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 8-i .

Aýry-aýry gözleg taslamalary üçin 10 sany talyp haky teklip edilýär. Gyzyklanýan dalaşgärler INCOMING (6 talyp haky) ýa-da OUTGOING (4 talyp haky) hereket meýilnamasyna arzalaryny tabşyryp bilerler.

INCOMING: Siegen uniwersitetinde 24 aý tejribe tejribe.

OUTGOING: Gözlegler, Siegen uniwersitetine 12 içinde hökmany gaýdyp barmak tapgyry bilen dünýäniň hyzmatdaş edarasynda 12-24 aý dowam edýär.

Artykmaçlyklar:

 • Siegen uniwersiteti bilen 2-3 ýyllyk iş şertnamasy
 • Germaniýanyň milli kanunlaryna laýyklykda doly sosial üpjünçilik (saglyk ätiýaçlandyryşy, pensiýa tölegleri).
 • ýurduň düzediş faktoryna düzülen ýaşaýyş kömek pulundan (4,880 €), alyş-çalyş kömek pulundan ( 600 €) we maşgala kömek pulundan (500 €) ybarat aýlyk.
 • Aýry-aýry gözleg / okuw taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin her bir gözlegçä aýda 800 € çenli gözleg, okuw we torlaýyn çykdajylar, mysal üçin, syýahatçylyk çäreleri, konferensiýa tölegleri, neşir çykdajylary tölenýär.

Arzalar Siegen uniwersitetiniň https://jobs.uni-siegen.de platformasy arkaly kabul ediler. Ibermek üçin programma platformasyny ulanmak maslahat berilýär. E-mail bilen tabşyrylan arzalar ret ediler.

“STAR” stipendiýasyna arzalaryny tabşyrmak isleýän gözlegçiler aşakdaky saýlama ölçeglerine laýyk gelmelidir:

 INCOMING alyş-çalyş shemasy:

 • Tejribeli gözlegçi: STAR maksatnamasyna gatnaşmak üçin arzalary kabul etmegiň möhleti gutarmazyndan ozal dalaşgäriň doktorlyk derejesine eýe bolmaly ýa-da azyndan 4 ýyl iş tejribesi bolmaly.
 • Alyş-çalyşyň düzgüni: dalaşgärler yzyna çagyryş möhletinden 3 ýylyň içinde Germaniýada 12 aýdan köp wagt geçirip bilmeýärler.
 • Milleti: dalaşgär milletiniň ähmiýeti ýok.
 • Ýaş çägi ýok.

OUTGOING alyş-çalyş shemasy:

 • Tejribeli gözlegçi: STAR maksatnamasyna gatnaşmak üçin arzalary kabul etmegiň möhleti gutarmazyndan ozal dalaşgäriň doktorlyk derejesine eýe bolmaly ýa-da azyndan 4 ýyl iş tejribesi bolmaly.
 • Alyş-çalyşyň düzgüni: dalaşgärler yzyna çagyryş möhletinden 3 ýylyň içinde Germaniýada 12 aýdan köp wagt geçirip bilmeýärler.
 • Milleti: eger ilkinji gidiş EUB-ne agza döwletde ýa-da Horizon 2020 bilen baglanyşykly ýurtda bolup geçse, dalaşgär islendik milletden bolup biler. Başlangyç çykyş tapgyrynyň eýesi baglanyşyksyz Üçünji ýurtda bolsa, dalaşgär agza döwletiň ýa-da baglanyşykly ýurduň raýaty ýa-da uzak möhletli ýaşaýjysy bolmaly.
 • Ýaş çägi ýok.

Tejribeli gözlegçiler üçin ýörite düzgünler bar.

Habarlaşmak üçin:

Dr. Nadine Hoffmann
+49 241 7405077
star@uni-siegen.de

Has giňişleýin maglumat üçin:  https://star.uni-siegen.de/