Gollandiýada bakalawr we magistr derejeleri talyp haky.

Möhleti
01.05.2021
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Holland stipendiýasy, Gollandiýada bakalawr ýa-da magistr derejesini almak isleýän Ýewropa Ekonomiki Sebitiň sanawyna girmeýan raýatlary üçin açykdyr. Bu stipendiýa Gollandiýanyň Bilim, medeniýet we ylym ministrligi, şeýle hem Gollandiýanyň birnäçe gözleg uniwersitetleri we amaly ylymlar uniwersitetleri tarapyndan maliýeleşdirilýär. Stipendiýanyň mukdary € 5,000. Okuwyň birinji ýylynda alarsyňyz, emma bu doly stipendiýa däldir.

Grant 1 ýyl möhlet bilen berilýär we diňe bir gezek berilýär.

Kabul ederlik:

  • Ýewropa Ekonomiki Sebitiň sanawyna girmeýan bir ýurduň raýaty.
  • Bellenilen uniwersitetleriň birine bakalawr ýa-da magistr derejesini  almak üçin arzasyny tabşyrmana taýyny.
  • Öň Gollandiýadaky ýokary okuw jaýynda okamady.

2020-2021-nji ýyllarda gözleg uniwersitetlerine gatnaşmak

2020-2021-nji okuw ýyly üçin Gollandiýa stipendiýalaryna gatnaşýan Gollandiýa gözleg uniwersitetleriniň sanawy. Resminamalaryň tabşyryş möhletini we okuw ugurlaryny okuw jaýyňyzyň web sahypasynda tapyp bilersiňiz.

2020-2021-nji okuw ýyly üçin Gollandiýa stipendiýalaryna gatnaşýan amaly ylymlar uniwersitetleriniň sanawy:

Tabşyryş möhleti:

2021-2022-nji okuw ýyly üçin arzalar 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň 1-den başlar. Arza bermegiň iň soňky güni 2021-nji ýylyň fewral aýynyň 1-i ýa-da 2021-nji ýylyň maý aýynyň 1-i. Arza tabşyrmagyň möhletini anyklamak üçin uniwersitetiň web sahypasyny öňünden barlaň.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.studyinholland.nl/finances/holland-scholarship