Şwesiýanyň KTH uniwersitetinde magistr talyp haky.

Möhleti
15.01.2021
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

KTH stipendiýasy bir ýa-da iki ýyllyk magistr derejesi üçin tölegsiz okuw maksatnamasyny hödürleýär. Her ýyl 30 töweregi talyp stipendiýa alýar. Talyp haky maksatnamasy, okuwçylary has durnukly jemgyýete goşant goşmaga höweslendirip, akademiki ussatlyga we durnukly ösüşe gönükdirilendir.

2021-nji okuw ýylyna tabyryş möhlet: 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň  15-ne çenli.

KTH stipendiýasy, birinji ýylda okuw netijeleriniň kanagatlanarly bolmagy şerti bilen, birinji we ikinji ýyl üçin KTH okuw töleglerini öz içine alýar. Stipendiýa ýaşaýyş çykdajylarynyň tölegini ödemeýär.

Talaplar:

  • Tölegli okuwda bilim alýarsyňyz we KTH uniwersitetiniň  magistr programmasyna girmek siziň üçin ilkinji nobatda durýar.
  • Erasmus Mundus we EIT agzalary üçin KTH talyp haky elýeterli däl.

Kriteriýalar:

  • Ajaýyp akademiki ýetişgenlik
  • Dalaşgärlere bakalawr derejesini beren uniwersitetiň reýtingi
  • Okuwdan daşary çärelere gatnaşmak, iş tejribesi
  • KTH magistr derejesi bilen durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde öz goşandyny görkezmäge ukyply.

Magistr programmalary

KTH iňlis dilinde okadylýan 61 programma hödürleýär. Talyplara iň ýokary halkara standarty boýunça magistr derejesini almaga mümkinçilik berýär. 16 maksatnama beýleki meşhur uniwersitetler bilen bilelikde alnyp barylýar. Maksatnamalar awgust aýynyň ahyrynda başlar we iki ýyl dowam eder.

Binagärlik we gurlan daşky gurşaw mekdebi

Elektrik inženerçiligi we informatika mekdebi

Inženerlik ylymlary mekdebi

Himiýa, biotehnologiýa we saglygy goraýyş inženerlik ylymlary mekdebi

Senagat inženerligi we dolandyryş mekdebi

Çeşme: https://www.kth.se/en/studies/master/scholarships/kth-scholarship-1.72827