Gollandiýadaky Maastricht University tarapyndan High Potential Scholarships talyp haklary. Masters

Möhleti
01.02.2021
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

High Potential Scholarships Gollandiýadaky tayp haky maksatnamasy Ýewropa Bileleşiginiň daşyndan bolan zehinli talyplar üçin €29.000 mukdarda 24 doly stipendiýalaryny hödürleýär.

Stipendiýa maksatnamasy High Potential Scholarships (Maastriht Uniwersitet Talyplar Gaznasy tarapyndan maliýeleşdirilýär) weGollandiýanyň Bilim, Medeniýet we Ylym ministrligi tarapyndan maliýeleşdirilýän the Holland Scholarship-dan ybarat bolýar.  Gollandiýada doly bilim almak isleýän Ýewropa Birleşigine degişli bolmaýan daşary ýurtly talyplar üçin niýetlenendir.

Kriteriýalar:

 • Ýewropa Birleşigine, Şweýsariýa ýa-da Surinamanyň daşyndaky bir ýurduň raýaty we Gollandiýada giriş wizasy we ýaşamak üçin ygtyýarnama almana mümkinçiligi bar.
 • Ýewropa Birleşiginde we Ýewropa ekonomiki sebitinde goşa raýatlygy ýok.
 • 2021-2022-nji okuw ýyly üçin Maastricht uniwersitetinde doly okuwa arzany tabşyrmaly.

Bu stipendiýa meýilnamasyna gatnaşýan magistr programmalarynyň sanawy.

 • UM Master programmasyna girmek üçin aýratyn talaplary ýerine ýetiriň.
 • Gollandiýada ýokary bilim maksatnamalaryna mundan ozal gatnaşmadyk. Gollandiýada alyş-çalyş maksatnamalaryny tamamlan talyplar çagyrylýar.
 • 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-de 35 ýaşdan kiçi bolmaly.
 • Öňki bilim maksatnamalarynda ýokary bahalary. Birnäçe dalaşgäriň jemi bahalary deň bolsa, UM 2021-2022 stipendiýa maksatnamasyna dalaşgärleriň iň ýokary 5% -indigini görkezýän akademiki ýazgylary ýa-da akademiki ussatlyk şahadatnamalary görkezýän dalaşgärlere artykmaçlyk berer.

UM Holland-High Potential Stipendiýanyň dowamlylygy

 • Bir ýyllyk magistr programmasy üçin 13 aý
 • Iki ýyllyk magistr programmasy üçin 25 aý

UM Holland-High Potential Maksatnamasynyň mukdary 2021-2022

 • Ýaşaýyş çykdajylary – € 11,400 (12 aý) ýa-da € 22,800 (24 aý)
 • Saglyk we raýat jogapkärçiligini ätiýaçlandyryş 700 €
 • Wiza tölegleri – € 174 .

Okuw tölegi € 13,800 ýa-da € 16 800 (okuw kursuna bagly)

2021-2022-nji okuw ýylynda mukdar üýtgäp biler.

Arza tabşyryş prosesi:

1. Maastrichtuniwersitetinde gatnaşýan magistr programmalarynyň birine ýazylyň. UM-da magistr programmasyna nädip ýazylmalydygy barada has giňişleýin maglumat üçin https://www.maastrichtuniversity.nl/education/master girip görüň. Arzaňyzy Studielink arkaly tabşyranyňyzdan soň Maastrichtuniwersitetiniň şahsyýet belgisini alarsyňyz. Stipendiýa anketasyny doldurmak we tabşyrmak üçin size talyp belgisi gerek bolar. 

Bellik:

 • UM Holland-High Potential stipendiýasyna diňe ýokardaky sanawdan master programmalary girip biler.
 • UM-da magistr programmasy we stipendiýa üçin ýüz tutup bilersiňiz.
 • okuw programmaňyz giriş prosedurasynyň bir bölegi hökmünde gaýtadan işlemek tölegini talap edýän bolsa, UM International Services Desk maglumatyňyzyň barlanmasyny ödemeýär. Maglumatlaryňyzyň gaýtadan işlenmegi üçin jogapkärçilik çekýärsiňiz. Töleg 2021-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli amala aşyrylmalydyr. Sahypanyň ‘Admission requirements’ bölüminde has giňişleýin maglumaty tapyp bilersiňiz. 

2. Anketany dolduryň:

 • Ynsanperwer we jemgyýetçilik ylymlary fakultetiniň anketasy
 • Saglyk, lukmançylyk we durmuş ylymlary fakultetiniň anketasy
 • Psihologiýa we Newrologiýa fakultetiniň anketasy
 • Ylym we inženerçilik fakultetiniň anketasy
 • Hukuk fakultetiniň anketasy
 • Biznes we ykdysadyýet mekdebiniň anketasy

Aşakdaky resminamalary .doc, .docx ýa-da PDF görnüşinde göçürip alyň we anketaňyzy iberiň. Arza bir gezek tabşyrylyp bilner, şonuň üçin resminamalaryňyzyň we aragatnaşyk maglumatlaryňyzyň dogrudygyna göz ýetiriň. Birnäçe UM okuw programmalaryna gatnaşmak üçin ýüz tutan bolsaňyz, UM Halkara goldawy, ähli stipendiýa anketaňyzyň ähli laýyk programmalar üçin gözden geçiriljekdigine göz ýetirer.

 • CV. CV-de bilim we (iş) tejribäňiz barada iň täze maglumatlar bolmaly we 2 A4 sahypadan köp bolmaly däldir.
 • Höweslendiriş haty.
 • kuw netijeleriniň şahadatnamalary:
 1. Bütin okuw programmaňyz üçin ortaça bahaňyzy görkezýän uniwersitetden göçürme;
 2. Okuwy gutaran ýylyňyzyň iň gowy 20 okuwçysynyň hataryndadygyňyzy tassyklaýan hat.
 • Mugallymlaryň biriniň habarlaşmak üçin maglumatlary. Maglumatlaryň hakykylygy barlanylýar.

3. Höweslendiriş haty, 2021-nji ýylyň fewral aýynyň 1-ne çenli (CET) hhp.scholarship@maastrichtuniversity.nl adresine professor tarapyndan tabşyrylmalydyr.

Teklip haty uniwersitetiň tekliplerine laýyklykda ýazylmalydyr.

1-nji ädim: Studielink.nl arkaly magistr derejesini almak üçin hasaba alyň

2-nji ädim: anketany dolduryň

3-nji ädim: höweslendiriş haty.

Giriş möhleti: 2021-nji ýylyň 1-nji fewraly.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.maastrichtuniversity.nl/support/your-studies-begin/coming-maastricht-university-abroad/scholarships/maastricht-university#eligible