Onlaýn kurs: 2020-nji ýyllar üçin hünär ussatlygy Häzirki wagtda degişli sanly endikleri ösdüriň.

27
thumbnail

Çalt depginde ösýän bu dünýäde, internete girýändigiňize we hünär durmuşyňyza tehnologiýany ulanýandygyňyza ynamly bolmak möhümdir.

Bu okuw size aşakdaky ukaplaryňyzy özgertmäge kömek eder:

  • güýçli we gowşak taraplaryňyza baha bermek;
  • ösüş üçin zerur endikleri öwrenmek;
  • geljekki hünäriňize maksat goýmaga kömek etjek sanly gurallar we analitiki çarçuwalar bilen tanyş bolmak;
  • aragatnaşyk endikleriňizi ýokarlandyrmak, sanly mümkinçilikleriňizi giňeltmek ýa-da meseleleri çözmek ukybyňyzy ýokarlandyrmak;
  • onlaýn rezýume döretmek;
  • internetdäki hünär derejäňizi güýçlendirmek;
  • üstünlikli onlaýn prezentasiýa döretmek;
  • okuw döwründe sizi goldajak okuwçylaryň onlaýn jemgyýetine girmek.

Goşulanyňyzda, okuw mazmunyna çäksiz giriş we okuwyňyzyň sanly çap edilip bilinjek awtomatiki mugt täzelenmesini alarsyňyz. Hasaba alynmak üçin: https://www.futurelearn.com/courses/career-skills-for-the-2020s