Macquarie University tarapyndan onlaýn Excel kursy.

89
thumbnail

Okuwyň beýany:

Elektron tablisasy programma üpjünçiligi dünýäde iň köp ulanylýan programma önümleriniň biri bolýar. Bu programma üpjünçiligi bilen ynamly işlemegi öwrenmek, iş portfeliňize gymmatly goşant goşýändygyňyzy aňladýar. Bu kursda talyplar işewürlik ukyplary üçin Excel ulanylyş ukyplaryny ösdürýärler. Bu kursy tamamlandan soň, talyplar professional dolandyryş panellerini goşmak bilen çylşyrymly elektron tablisalaryny döredip bilerler we ösen Excel funksiýalaryny we usullaryny ulanyp çylşyrymly hasaplamalary amala aşyryp bilerler. Talyplar uly maglumat bazalaryny netijeli dolandyrmak, maglumat bazalaryndan manyly maglumatlary çykarmak, maglumatlary hödürlemek we olary netijeli çykarmak endiklerine eýe bolarlar. Mundan başga-da, talyplar maglumatlary barlamak we elektron tablisasyndaky ýalňyşlyklaryň öňüni almak, awtomatlaşdyrma döretmek, karar bermäge kömek etmek üçin ösen formulalary we şertli logikany ulanmak we maglumatlary çaklamaga we modellemäge kömek edýän elektron tablisalaryny döretmek üçin zerur endikleri özleşdirerler.

Kursyň soňunda:

  • Excel interfeýsini, maglumatlary girizmegi, gaýtadan işlemegi we formatlamagy ynamly ulanmagy öwrenersiňiz.
  • Maglumatlar boýunça hasaplamalary ýerine ýetirmek üçin formulalary we funksiýalary ulanmagy öwrenersiňiz. Funksiýalary ulanyp maglumatlary saýlamagy we gözlemegi özleşdirersiňiz.
  • Maglumatlary derňemegi we netijeleri ulanyjy üçin amatly görnüşde hödürlärsiňiz. Maglumatlary netijeli jemläp, diagrammalary we tablisalary döredip bilersiňiz.
  • Ulanylyşy aňsat elektron tablisalary döredip bilersiňiz. Maglumatlary barlamak, ýalňyşlary düzedip bilersiňiz. Uly kitaplar üçin nawigasiýa gurallaryny döredilişini öwrenersiňiz.

Hasaba alynmak üçin: https://www.coursera.org/specializations/excel