UNICEF tarapyndan bilim dolandyryşy boýunça onlaýn kurs

115
thumbnail

UNICEF we öz hyzmatdaşlary bilen bilelikde Global Education Cluster Core Coordination Training kursyny döretdiler. Bu okuw bilim strategiýalaryny işläp düzmek we bilim missiýasy bilen baglanyşykly taslamalary guramak we dolandyrmak bilen işlemek bilen gyzyklanýan her bir adam üçin niýetlenendir. Bu okuw jemgyýetçilik guramasynda, jemgyýetçilik hyzmaty bilen gyzyklanýanlar üçin hem niýetlenendir.

Okuwyň beýany:

Alty sany onlaýn özbaşdak öwreniş modulynyň üsti bilen, gatnaşyjylar utgaşdyrmagyň teoretiki we bilimiň esaslary, gumanitar maksatnamalarynyň sikli, şeýle hem täsirli bilim toparynyň ýygnaklarynda we çykyşlarynda esasy amaly utgaşdyrmak endikleri barada esasy bilimlerine eýe bolarlar. Mundan başga-da, gatnaşyjylar aragatnaşyk sanawlaryny, bukjalary, faýllary, bilim gözegçilik gurallaryny, derňew we wizuallaşdyrmak bilen baglanyşykly esasy maglumat dolandyryş ukyplaryny güýçlendirip bilerler. Bilim pudagynyň işgärleri we pudagyň esasy gyzyklanýan taraplary üçin zerur utgaşdyrma we maglumat dolandyryş endiklerini öwrenerler.

Okuwyň dowamlylygy: 10 sagat.

Alty onlaýn özbaşdak öwreniş moduly, gatnaşyjylar hasaba alnandan we kursy başlan soň 8 hepdäniň içinde tamamlanmalydyr.

Tabşyryş möhleti: Indiki kursa hasaba alyş açykdyr.

Kurs üçin mugt hasaba alyş: https://agora.unicef.org/course/info.php?id=25760