UNFPA-da talyplar üçin tejribe

Möhleti
31.12.2020
Arza göýbermek

Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gaznasy (UNFPA) görnükli talyplary ýa-da uçurymlary tejribe üçin çagyrýar. Dalaşgärler gaznanyň we jemgyýetçilik guramalarynyň umuman nähili işleýändiklerine içinden düşünip bilerler we dünýä belli bir guramada işlemek tejribesini gazanyp bilerler. Tejribäniň tölegi ödenmeýär, ýöne uniwersitetiňizden ýa-da başga bir fontdan serişde ýa-da stipendiýa talap edip bilersiňiz.

Programmanyň maksatlary:

UNFPA tejribe maksatnamasy UNFPA-nyň işleri barada düşünje almaga mümkinçilik berýär. Ösüş gözleglerini UNFPA-nyň işiniň dürli ugurlarynda amaly tejribe bilen doldurmagy maksat edinýär.

Dalaşgärler ösüş ugruna gyzyklanma bildirmeli; täze gurşawa uýgunlaşmak we dürli medeniýetli adamlar bilen işlemek ukybyny görkezmeli. Tejribe geçýänler UNFPA işgäriniň ýolbaşçylygynda işlärler. Dalaşgärleriň tejribesi guramanyň zerurlyklaryna laýyk bolmalydyr.

Kriteriýalar:

Dalaşgärler bäsdeşlik esasynda saýlanýar.

  • Talyplar dowamly bilim maksatnamasyna ýazylan ýa-da soňky 12 aýyň içinde okuwy gutaran bolmaly;
  • Iňlis dilini gowy bilmeli. Fransuz, Ispan ýa-da Arap dillerinde erkin gürlemek artykmaçlykdyr.

Maksatnama gatnaşmak üçin çykdajylary okuwçylaryň özleri ýa-da okuwçylaryna zerur maddy kömegi berip biljek edara tölemeli. Ýaşaýyş jaýy, ýol tölegleri we beýleki zerurlyklar stajerleriň özleri tarapyndan alada edilmelidir. Mundan başga-da, tejribe başlamazdan ozal lukmançylyk ätiýaçlandyryşy berilmelidir.

Dili: iňlis dili

Dereje: tejribe / stipendiýa

Şahsyýetnamasy: 27701

Programma baglanyşyk

Ýeri: halkara

Tabşyryş möhleti: 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň 31-i, penşenbe (17:00)

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.unfpa.org/jobs/internship-programme-unfpa#