Yale University tarapyndan mugt kurslary.

41
thumbnail
  • Maliýe bazarlarynyň derňewi barada kurs

Bu kurs, telekeçilik ugrunda özüni tanatmak ýa-da töwekgelçilikleri dolandyrmak isleýänler üçin laýykdyr.

Kursyň web-sahypasy: https://www.coursera.org/learn/financial-markets-global

  • Psihologiýa

Esasy psihologiýa boýunça doly okuw. Öňdebaryjy hünärmenler ähli pikir proseslerine düşünmek üçin ylmy çemeleşmäni suratlandyrýarlar.

Kursyň web-sahypasy: https://www.coursera.org/learn/introduction-psychology

  • Syýasatyň etiki esaslary kursy

Aň-bilimiň esasy syýasy teoriýalaryna syn. Häzirki zaman diskussiýalary we syýasy hadysalary seljermek çemeleşmeleri. Bu okuw diňe bir ynsanperwer ylymlaryň ugrunda ösýänler üçin däl, eýsem globallaşma we geosyýasat bilen gyzyklanýan her bir adam üçin hem laýykdyr.

Kursyň web-sahypasy: https://www.coursera.org/learn/moral-politics

Kurslaryň sanawy https://t.me/studyqa tarapyndan hödürlenen.