Aarhus University tarapyndan magistr derejesiniň talyp haky (Daniýa).

Möhleti
15.01.2021
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Aarhus University magistratura programmalaryna arzalaryny tabşyrýan Ýewropa Birleşiginiň, Ýewropa Ekonomiki Sebetine girmeýän döwletiň we Şweýsariýanyň raýaty bolmadyk ýokary hünärli halkara dalaşgärler üçin Daniýanyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän çäkli mukdarda talyp hakyny hödürleýär.

Dört fakultet geografiki ýa-da beýleki ileri tutulýan ugurlara esaslanyp, öz aýratynlyklaryny kesgitleýär:

Sungat: Ýokary akademiki görkezijileri bolan dalaşgärlere ilkinji nobatda üns berler.

Biznes we jemgyýetçilik ylymlary: Ýokary akademiki görkezijileri bolan dalaşgärlere ilkinji nobatda üns berler.

Tebigat ylymlary: Ýokary akademiki görkezijileri bolan dalaşgärlere ilkinji nobatda üns berler.

Tehniki ylymlary: Ýokary akademiki görkezijileri bolan dalaşgärlere ilkinji nobatda üns berler.

Lukmançylyk: Öz aýratynlyklary barada has giňişleýin maglumat soň berler.

Stipendiýa aşakdaky kriteriýalar esasynda berilýär:

  • Dalaşgär iňlis dilinde okadylýan islendik magistr derejesine arzasyny tabşyryp biler.
  • Talyp haky mugt okuw we aýlyk stipendiýadan ybarat bolup 23 aýa çenli hödürlenýär.
  • Dalaşgärler üçin umumy talaplar, şeýle hem anketa tabşyrmagyň proseduralary we möhletleri bar. Arza bermezden ozal magistr maksatnamanyň anyk programma talaplaryny gözden geçirmegiňiz haýyş edilýär.
  • Ähli dalaşgärler stipendiýa almak mümkinçiligine awtomatiki göz öňde tutular.
  • Ünüs berin, talyp hakynyň / mugt okuwyň sanynyň adatça çäklidir.
  • Stipendiýa üçin diňe ýokary hünärli dalaşgärler seredilip bilner, ýöne stipendiýany ähli dalaşgärler gazanyp bilmez.

Bakalawr programmalaryna dalaş edýänler okuw / stipendiýadan ýüz öwürip bilmeýärler.

Tabşyryş möhleti: programma bagly, adatça 2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň 15-i

Has giňişleýin maglumat üçin: https://kandidat.au.dk/en/admission/tuition-fees-and-scholarships/scholarship-programmes/