Stokgolmda tomus Gözleg & Ösüş tejribe (2021)

Möhleti
24.01.2021
Arza göýbermek

Ýerleşýän ýeri: Stokgolm, AB, SE

Kompaniýa: Ericsson

Tejribe, 5G, programma üpjünçiligini işläp düzmek, maşyn öwrenmek, emeli intellekt, synag işläp düzmek, tassyklamak, apparat üpjünçiligi, oturdylan programma üpjünçiligi we ş.m. ugurlarda taslamalary hödürleýän iň meşhur tehnologiýa kompaniýalarynyň birinde geçiriler.

Öwrenýän ugruňyzdaky bilimleri (kompýuter ylymlary, programma inženerçiligi, fizika inženerçiligi, elektrotehnika inženerçiligi, maglumat tehnologiýasy, maşyn öwrenmek we ş.m.) ulanmak bilen, höwesli we döredijilikli programmisti, matematigi, apparat höwesjeňi Ericsson kompaniýasynda işläp bilersiňiz, ýa-da bulut tehnologiýasy ýa-da tehnologiýa gyzyklanýan islendik adam.

Ýolbaşçylar we bilermenler çäreleri we prezentasiýalary geçirerler. 2020-nji ýylda 400 töweregi talyp Şwesiýada geçirilen tomusky tejribe maksatnamasyna uzakdan (onlaýn) üstünlikli gatnaşdy.

Wideony görüň we öňki tejribe işgärleriniň käbirini we haýsy taslamalaryň üstünde işländigini bilmek üçin web sahypasynda has giňişleýin öwreniň.

Rezýumeňizi, ýollama hatyňyzy we okuw bahalaryňyzyň maglumaty barada kepilnamany bir PDF-faýlyna ýygnaň we resminamalary tabşyryň. Öz ugruňyzda belli bir zat gözleýän bolsaňyz, näme üçin bu ugur / mowzuk bilen gyzyklanýandygyňyzy gysga düşündiriş bilen arzaňyzda bildiriň.

Bäsleşige gatnaşmaga saýlanan bolsaňyz, taslamanyň size hödürlenjek habaryny alarsyňyz.

 Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 24-i.

Soraglaryňyz bar bolsa student.sweden@ericsson.com üsti bilen habarlaşyň.

Indiki tapgyrlaryna taýýarlanmak üçin: https://www.ericsson.com/en/careers/job-opportunities/hiring-process

Has giňişleýin maglumat üçin: https://jobs.ericsson.com/job/Stockholm-Summer-Internship-2021-Stockholm-R&D-AB/695894500/