Şwesiýanyň Chalmers University of Technology tarapyndan talyp haky.

Möhleti
15.01.2021
Dereje
Magistr
Arza göýbermek

Talyp haky ähli magistrlik programmalaryna degişlidir we okuw töleginiň 85% -ini ödeýär.

Maksatnamanyň beýany:

Chalmers 2021-nji ýylda 45 töweregi IPOET stipendiýasyny hödürleýär.

Bu stipendiýa, geljekki talyplar üçin Şwesiýanyň Geňeşi tarapyndan maliýeleşdirilýär.

Talyp hakynyň saýlawy.

Saýlaw, dalaşgärleriň akademiki görkezijilerine esaslanýar, bu ortaça bal derejesini, şeýle hem öňki uniwersitet statusyny (dünýä reýtingindäki orny goşmak bilen) we Chalmers magistratura programmalaryna ýüz tutanyňyzda ileri tutulýan tertibinden ybarat.

Okuw ugurlary: häzirki magistratura programmalarynyň hemmesi çäksiz.

Kriteriýalar:

 • Magistr derejesine 1-nji kursa tabşyrýan dalaşgärler
 • Ýewropa Birleşigine we Ýewropa Ekonomiki sebitine girmeýän döwletleriň raýatlary üçin açykdyr.

Talyp hakynyň mukdary:

 • Okuw tölegini 75% arzanladyş (4 semestr / 2 ýyllyk maksatnama)
 • Okuwyň birinji ýylynda üstünlik gazanan talyplar, okuwyň ikinji we soňky ýyllary üçin tölegleriniň 85% -ini ödeýän stipendiýa alyp bilerler.
 • Pul geçirimleri talyplara edilmeýär.

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 15-i.

Magistr derejesiniň ugurlary:

 • Binagärlik
 • Awtomatlaşdyryş we mehatronika
 • Biotehnologiýa we himiýa inženerligi
 • Raýat jaý Gurluşygy
 • Kompýuter inženerligi
 • Elektrik inženerligi
 • Durnukly ösüş üçin inženerlik
 • Fizika, matematika inženerligi
 • Senagat inženerligi we dolandyryş
 • Mehaniki inženerligi we senagat dizaýny.
 • Deňiz transportynyň dolandyryşy
 • Tehnologiýa we bilim   

Arza bermek prosesi:

1. Magistratura derejesine arzaňyzy tabşyryň.

Talyp haky arzalary Universityadmissions.se üsti bilen magistratura programmalary üçin degişli onlaýn arza, giriş tölegi we tölegini tassyklamak üçin zerur resminamalar ýüklenenden soňra barlanar. Talyp haky üçin diňe talaplara laýyk gelýän dalaşgärler serediler.

2. Ileri durýan maksatnamalary tertipleşdiriň.

Magistratura programmalarynyň ileri tutulýan derejesi, stipendiýa ýüz tutmak üçin möhümdir. Chalmers stipendiýasyny gazanmak mümkinçiligiňizi artdyrmak üçin programmany birinji orunda saýlamaly (diňe 4 ugurlary saýlap bilersiňiz we 1-nji belgiňiz Chalmers üçin alternatiwa bolmaly).

3. Stipendiýa talaplaryny gözden geçiriň.

Stipendiýa tabşyrmazdan ozal, Chalmers web sahypasynda (Universityadmissions.se) hödürleýän magistratura programmalarynyň birine onlaýn ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Size 8-sanly arza belgisi berler (universityadmissions.se sahypada) we bu belgi stipendiýa anketaňyzy doldurmak üçin zerurdyr.

 • 8-sanly arza belgisiniň bardygyna göz ýetiriň (Universityadmissions.se hasabyňyzdan / programmaňyzdan).
 • Universityadmissions.se hasabyňyzda hasaba alnan e-mail salgyňyzy ulanýandygyňyza göz ýetiriň.
 • Elektron arza diňe Chalmers tarapyndan berilýän talyp haklary üçin ulanylýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Ähli talaplar ýerine ýetirilen wagtynda birnäçe stipendiýa ýüz tutup bilersiňiz.

Arza tabşyrmak üçin: https://scholarship.portal.chalmers.se/en/login

Hasaba alyş tölegini tölemeseňiz ýa-da ähli resminamalary bellenilen möhletde Universityadmissions.se hasabyňyza ýüklemeseňiz, stipendiýa arzanyňyzyň göz öňünde tutulmajakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Has giňişleýin maglumat üçin: http://www.chalmers.se/en/education/fees-finance/Pages/Apply-for-scholarship.aspx