Angliýanyň University of Warwick tarapyndan talyp haky.

Möhleti
15.01.2021
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

University of Warwick 2021-nji ýylda talyp töleglerine kömek etmek üçin okuw tölegini töleýän halkara talyplara stipendiýa hödürleýär. Täze shema boýunça £2,000 başlap doly okuw tölegine çenli 250 töwerek stipendiýa hödürleýär. Bu baýraklar diňe bir okuw ýyly üçin däl, eýsem bakalawr derejesiniň doly okuw döwrine berilýär.

Talyp haklary aşakdakylardan ybarat:

  • Bakalawr derejesi üçin 20 sany doly tölegli stipendiýa.
  • Bakalawr derejesi üçin ýylda £13,000  mukdarynda 160 sany stipendiýa.
  • Bakalawr derejesi üçin ýylda £2,000 mukdarynda 70 sany stipendiýa.

Kriteriýalar:

  • Okuw tölegini talybyň özi hasabyna töleýän, talyp bolmaly.
  • University of Warwick okuwyň gündizki görnüşine girmek üçin arzany tabşyrmaly.
  • Islendik bakalawr programmasynda (esasy kurslar bilen bilelikde) okamaga başlamak üçin çakylyk almaly. Bakalawr ugurlarynyň doly sanawyny görmek üçin okuw sahypalaryny barlaň.

Bu stipendiýa üçin arzalar 2021-nji ýylyň başynda açylar. Daşary ýurtly talyplary stipendiýa resmi taýdan nädip ýüz tutmalydygy barada çakylyk we jikme-jiklikler maglumatlary alarlar.

Eger-de Siz bakalawr derejesine stipendiýa almak isleýän bolsaňyz, 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 15-ne çenli UCAS-a arzaňyzy tabşyrmaly bolarsyňyz.

Has giňişleýin maglumat üçin:

https://warwick.ac.uk/study/international/admissions/finance/scholarships/global_undergraduate