Dynç alyşyňyzy peýdaly geçirmek üçin Mann, Iwanow we Ferber (MIF) neşirýatyndan mugt kurslary.

34
thumbnail

Az wagt talap edýän, ýöne köp peýda berýän MIF tarapyndan mugt kurslaryny hödürleýäris.

https://mif.to/sRDDE: çalt hereketli şertlerde nädip ýaşamalydygyňyzy düşünmäge kömek eder. Täze hakykata nädip uýgunlaşmalydygy, karýera we pul bilen nädip ulanmalydygy, häzirki wagtda haýsy endikler we gurallar bilen meşgullanmalydygy barada gürrüň ederis.

Siziň şahsy ägirt güýçiňiz (https://mif.to/rk5A3 ): özüňize hormat goýmagy we “hökmany”  zatlayň aşagynda galan hakyky “islegi” tapmak isleýän ähli adamlar üçin kurs.

Okamagy tizlendiriji (https://mif.to/jkanZ ): Esasy okamak usullary, gönükmeler, hünärmenleriň maslahaty we tejribesi bilen tanyşlyk. Kurs has köp okamak we okamakdan has köp peýdalanmak isleýänler üçin 8 sany sapakdan ybarat.

MIF şypahanasy (https://mif.to/JaRd ): sagdyn endikleri gündelik durmuşa ornaşdyrmaga kömek eder. Iýmit, beden işjeňligi, ukynyň peýdalary, meditasiýa we energiýa hakda gürrüň ederis.

Amatly kurs (https://mif.to/hWiLb ): munuň üçin interýer boýunça kitaplaryň iň gowularyny saýlanyldy we giňişligi nädip aňsat, owadan we arzan üýtgetmelidigi barada hünärmenler jogap berdi. Maslahatlar ähli ýaşaýyş jaýlar üçin laýyk bolar.

P. S. MIF kurslarynyň hemmesi şu ýerde toplanandyr  (https://mif.to/rIpju ). Şu wagtdan tölegli kurslara giriş arzan bahadan satyn alnyp, sowgat hökmünde birine iberilip bilner. Çeşme: MIF neşirýat https://www.mann-ivanov-ferber.ru/courses/ok-chto-dalshe/#subscribe