30 günüň içinde 30 kitap – MIF tarapyndan okyjylar üçin challenge

33
thumbnail

MIF tarapyndan okyjylary üçin ajaýyp kynçylyk tapdyk. Okaň we ösdüriň.

“Her ýyl özümize irnik kitap maksatlarymyzy goýýarys. Şahsy ösüş hakda birnäçe kitap okamagy, gepleşik ukyplaryny ösdürmegi we gatnaşyklar hakda okamagy meýilleşdirýäris. Şeýle-de hem, sungat hakda okamagy ýadymyzdan çykarmaly däl. 20 sany, hatda 50 sany ýygnalýar. Emma ýyl gutarsada, isleg sanawy henizem azalmaýar. Näme etmeli? Gysgaça mazmunyny oka. 30 minudyň içinde bir kitap. “Hawa!” bir bellik goýup bilersiňiz.

Bir challenge düzmegi we ýitirilen wagtyň öwezini dolmagy teklip edýäris. 30 günde 30 kitap okaýarys. Has ýeňil görnüşleri bar: 10 ýa-da 5 kitap. Size laýyk gelýänini saýlaň.

MIF neşirýat bu kitaplaryň hemmesini doly okady we artykmaçlygy aýyrdy. Çalt diňe iň gerekli zatlary okaň. Bu sanawda 2020-nji ýyldaky täzelikler we MIFdakylar hem-de okyjylar tarapyndan gowy görülýän bestsellerler bar.

Bir gysga mazmuny okamak üçin 30 minut gerek bolar (tutuş bir kitap ýaly 5-6 sagat däl).”

Challenge – a şu taýda agza boluň: https://www.mann-ivanov-ferber.ru/promoprojects/30-knig-za-30-dnej/

Çeşme: MIF neşirýat https://www.mann-ivanov-ferber.ru/courses/ok-chto-dalshe/#subscribe