Gollandiýada okamak üçin talyp haky.

58
thumbnail

Gollandiýada okamak kararyna gelenden soň, indiki ädim haýsy stipendiýa ýüz tutup boljakdygyny we nädip arzany tabşyryp boljakdygyny anyklamakdyr. Maliýeleşdirmegiň birnäçe usuly aşakda hödürlenýär.

Alyş-çalyş programmalary

Gollandiýada okamaga gitmegiň iň amatly usuly alyş-çalyş programmasydyr. Gollandiýanyň uniwersitetleriň köpüsi dünýäniň uniwersitetleri bilen talyp alyş-çalyş şertnamalaryny baglaşýar. Haýsy mümkinçilikleriň bardygyny bilmek üçin uniwersitetiňiziň halkara bölümine arzaňyzy tabşyryň.

Orange Tulip Scholarship

Orange Tulip Scholarship (OTS) Gollandiýadaky uniwersitetleriň Russiýada okaýan talyplar üçin talyp haky maksatnamasydyr. OTS stipendiýasy okuw tölegleriniň bir bölegini ýa-da hemmesini ödäp biler. Käwagt OTS ýaşaýyş çykdajylaryny, wiza, ätiýaçlandyryş öwezini dolup biler. Saýlanan programmaňyza nädip arzany tabşyrmalydygyny we stipendiýanyň takyk mukdaryny öwreniň www.nesorussia.org/stipiendii/ots

Holland Scholarship

Bu maksatnama Gollandiýanyň Bilim, medeniýet we ylym ministrligi, şeýle hem Gollandiýanyň uniwersitetleri tarapyndan maliýeleşdirilýär. 5000 ýewro mukdarly granty Ýewropa Bileleşigine girmeýän ýurtlaryň raýatlary üçin niýetlenendir. Bakalawr we magistratura üçin talyp hakyny gazanyp bilersiňiz. Holland Scholarship has giňişleýin maglumat üçin: www.studyinholland.nl/hollandscholarship 

Erasmus Mundus talyp haky

Erasmus Mundus Ýewropa Komissiýasy tarapyndan döredildi. Maksady Ýewropanyň ýokary biliminiň hilini ýokarlandyrmak we Ýewropa Birleşigine girmeýän ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy höweslendirmek. Erasmus Mundus magistratura maksatnamalary azyndan üç Ýewropa ýurtlaryndaky hyzmatdaş uniwersitetleriň umumy okuw meýilnamasyna esaslanýar. Has giňişleýin maglumat üçin: http://ec.europa.eu/education/ 

Uniwersitetlaryň talyp haklary

Gollandiýadaky uniwersitetler daşary ýurtly talyplar, şol sanda türkmenler üçin talyp haklaryny hödürleýärler. Grant okuw meýilnamasynyň bir bölegini ýa-da ähli çykdajylaryny ödäp biler. Käbir talyp haklarynyň we uniwersitetleriň sanawyny şu ýerden tapyp bilersiňiz https://www.nesorussia.org/files/pdf-files/scholaships-2017-2018

Çeşme: https://www.nesorussia.org/files/pdf-files/scholaships-2017-2018