Germaniýada okamak üçin Rosa-L Luxembourg-Stiftung gaznasynyň talyp haky.

Möhleti
01.04.2021
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Rosa-L Luxembourg-Stiftung stipendiýa bölümi jemgyýetçilik we syýasy çärelere gyzyklanma bildirýän ýokary hünärli talyplara grant berýär. Stiftungyň maksady giňden ýaýran jemgyýetçilik, syýasy we jyns taýdan kemsitmelere garşy durmak we şonuň üçin deňeşdirip boljak üstünlikleri we ygrarlylygy görkezýän aýal-gyzlaryň, akademiki däl talyplaryň we migrantlaryň, sosial taýdan kemçilikli we maýyplaryň arzalaryny ileri tutýar. Ylmy-tehniki dersler boýunça talyplaryň, şeýle hem tehniki uniwersitetleri gutaranlaryň arzalary ileri tutulýar. 

Kriteriýalar:

  • ýokary ylmy we hünär derejeleri (mekdepde we / ýa-da uniwersitetde ortaça ýokary akademiki görkezijiler)
  • Rosa-L Luxembourg-Stiftung gaznasynyň maksatlaryna laýyklykda syýasy we jemgyýetçilik gatnaşygy.
  • Nemes dili bilimi (B2 derejesi ýa-da ondan ýokary)
  • Şahsy / maşgala maglumatlary

Stipendiýa üçin arza we talaplar barada maglumaty arza sahypasynda  https://www.rosalux.de/stiftung/studienwerk/bewerbung/ tapyp bilersiňiz. Bu resminamalary poçta arkaly goýberilmeli däldirler.

Tabşyryş möhletleri:

Gyş ýarymýyllygy üçin: 1-nji aprel.

Tomus ýarymýyllygy üçin: 1-nji oktýabr.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.rosalux.de/en/foundation/studienwerk