Erasmus Mundus maksatnamasynyñ magistr derejesiniñ talyby tarapyndan üstünlikli okuwa giriş hekaýasy.

43
thumbnail

Dostlar, bu gün Erasmus Mundus programmasynyň magistr derejesiniň talyby bilen söhbetdeşligi paýlaşmak isleýäris. Myhmanymyz Şwesiýada we Awstriýada ykdysadyýet boýunça The International Master’s Programme on Circular Economy programmasynda okaýar. Bu maksatnama nädip girendigini we arzany tabşyranyňyzda ýatda saklamaly zatlar barada aşakda okaň. Laýk goýuň we teswirlrde pikiriňiz bilen paýlaşyň!

Erasmus Mundus programmasy bilen entek tanyş däl bolsaňyz, programmanyň gysgaça beýanyny indiki baglanyşyk üsti bilen okap bilersiňiz

Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) talyp haky abraýly integrirlenen halkara bilim maksatnamasydyr. Ýewropa uniwersitetlerinde magistr programmalarynda mugt bilim almak üçin maliýeleşdirmäni gazanmaga mümkinçilik berýär. EMJMD-iň esasy aýratynlygy hereketlilikdir. Maksatnamanyň gatnaşyjylary okuwlaryny bir uniwersitetde däl-de, eýsem her ýarymýyllykda başga okuw ýerinde geçirýärler. Şeýlelik bilen, magistratura derejesini okaýan wagty talyplar 2, 3 we hatda 4 ýurtda okamaga we ýaşamaga mümkinçilik alýarlar. Umuman, konsorsium 130-dan gowrak utgaşdyrylan maksatnama hödürleýän 4000-den gowrak Ýewropa uniwersitetlerden ybarat bolýar.

Erasmus maksatnamasyna girmek tejribäňiz nähili? Uniwersitetleri nädip saýladyňyz?

– Umuman, programmalaryň sanawyndan (sahypada bar bolan), gyzyklanýan ugruňuz boýunça iň amatly 3 programmany saýlap bilersiňiz. Her bir maksatnama üçin utgaşdyryjy uniwersitetlere aýratyn resminamalar iberilýär.

Meniň ýagdaýymda, “Circular Economy” ugry haýsy uniwersitetlerde bar bolsa, şolary barladym. Meniň üçin ileri tutulýan ugur meniň ugrumdy, sebäbi meni gyzyklandyrjak we islenýän hünäri özleşdirip biljek ýerime girmek isledim. Her adamyň öz islegleri bardyr: dersler, professorlar, uniwersitet gurluşy we ş.m. Başga ileri tutulýan zat ýurt bolup biler. Wizany has aňsat alyp bolýan ýurtlaryň birini hem saýlap bilersiňiz, sebäbi Türkmenistandan arzaňyzy tabşyrsaňyz, Aşgabatda haýsy ilçihanalaryň bardygyny we başga bir ýurda wiza tabşyrmaga gitmeli boljakdygyňyza göz öňünde tutmalysyňyz. Uniwersitetiň meşhurlygy meniň üçin gaty möhüm däldi, emma okuwyň ugry esasydy.

Arzaňyzda üstünlik gazanmaga näme kömek etdi diýip pikir edýärsiňiz?

– Meniň pikirimçe, Erasmusa arzany tabşyrmak gaty ýönekeý we düşnükli. Meniň tabşyran beýleki programmalarymdan has aňsat. Adaty soraglar we birnäçe hödürleýiş hatlary bilen arzany doldurmalydy. Söhbetdeşlikler ýa-da synaglar bolmady.

Ähli zerur talaplary ýerine ýetirendigim üçin arzam üstünlikli boldy diýip pikir edýärin we meniň ugrum The International Master’s Programme on Circular Economy täze diýip hasaplanýar. Ýaňy ugrukdyrylandygy üçin köp adam arzalaryny tabşyrmadylar diýip pikir edýärin. Şeýle hem, saýlanan ugurda ýeterlik bilimim we tejribäm bardy, sebäbi öň Daşky gurşaw boýunça gözlegleri we Durnukly ösüşi öwrenipdim. Düzmämde, “Plastmassanyň bir gezeklik ulanylyşy” atly aktual mowzuk hakda ýazanym ýadyma düşýär we bu kabul ediş fakultetini gyzyklandyrdy diýip pikir edýärin. Şeýle hem, maksatnama haýsy bilim we tejribe getirjekdigim, programmamyň ösüşine nähili goşant goşjakdygym we durnukly ösüş ugrunda işlemek baradaky uzak möhletli meýilnamalarym hakda höweslendiriji hat ýazdym. Mundan başga, uniwersitetler synpda dürli ýurtlardan gelen talyplary isleýärler we biziň ýurdumyzdan gaty az adamyň tabşyranlygy maňa kömek etdi diýip pikir edýärin.

Umuman, oňat arzany tabşyrmak üçin rezýume we höweslendiriş hatynda bilimleriňizi we tejribäňizi görkezmek we geçmişde alan bilimiňiz saýlanan programma laýyk gelýändigini görkezmek möhümdir. Düzme üçin aktual mowzugy saýlamaga synanyşyň, uniwersitet web sahypasynda talyplaryň we mugallymlaryň haýsy temalar bilen meşgullanýandygyny okaň – bu kömek eder.

Häzir arzalaryny tabşyrýan dalaşgärler üçin näme maslahat bererdiňiz?

– Saýlanan ugur boýunça bilimleriň, tejribäniň we uzak möhletli maksatlaryň has köp düşündirilmegini maslahat berýärin. Uniwersitet üçin binýadyňyzyň bardygyny, okuw agramyny we meselelerini ýerine ýetirip biljekdigiňizi, maksatlaryňyzyň uniwersitetiň hödürleýän zatlary bilen deňeşdirilmegini görmek möhümdir. Haýsy ugur boýunça okamak,  soň bolsa işlemek  isleýändigiňiz barada pikirlenip we anyk ýazmak maslahat berýärin. Islendik anketada we durmuşda bu hemişe möhümdir: isleýän zadyňyzy bilmek, bilimiňizi we tejribäňizi görkezmek we uniwersitetiň hödürleýän zatlary bilen deňeşdirmek.