Täze nesil talyplary üçin mümkinçilikler!

English
Möhleti
15.02.2021
Arza göýbermek

Crossroads Emerging Leaders Program (CELP) gatnaşmak üçin saýlaw açyk diyip yglan edildi!

Arzaňyzy tabşyrmak üçin amatly möhlet  15-nji fewral.

Maksatnamanyň beýany:

Crossroads Emerging Leaders Program (CELP) maksatnama, öňdebaryjy bilim edaralarynyň mugallymlaryny we dünýäniň dürli künjeklerinden zehinli talyplary geljekki liderleri döretmek üçin birleşdirýän özboluşly akademiki we hünär ösüşi.

Kwalifikasiýaly talyplar tehnologiýany innowasiýa ulanmak arkaly eksperimental pedagogiki çemeleşmeleri başdan geçirip, täze bütindünýä we dersara okuw tejribeleri bilen meşgullanarlar. Dalaşgärler 115-den gowrak ýurtdan müňlerçe talyplara niýetlenen derejeli programma gurluşy arkaly akademiki we hünär taýdan ösmek üçin baý çeşmeler alarlar. Talyplar Garward bilim materiallaryna girip, ösüş pikirlerini alýarlar, güýçli intellektual jemgyýetleri taparlar we şahsyýet, tehnologiýa, etika we gurluş üýtgemeleri bilen baglanyşykly meseleleri çözmek üçin gönüden-göni mugallymlar we öz aralarynda aragatnaşyk saklaýarlar.

Arza bermegiň möhleti:

Iň amatly arza 15-nji fewral. Bu seneden ozal arzalaryny tabşyran talyplar, programmanyň indiki tapgyrlaryna, şol sanda HarwardX kurslaryna ýazylmagyny ileri tutup bilerler. Crossroads Emerging Leaders programmasy ýokary bäsdeşlikli programma, şonuň üçin mümkin boldugyça arzany ir tabşyrmak maslahat berilýär.

Programma ýazylandan soň, talyplar köp basgançakly prosesi geçýärler. 1-nji tapgyra gatnaşan talyplar, ähli ugurlar boýunça Garward mugallymlary tarapyndan gurnalan mugt HarwardX kurslaryna girip bilerler. Arzalar 8-nji marta çenli kabul edilip bilner.

Kriteriýalar:

 1. 18–26 ýaş aralygy.
 2. Uniwersitetde ilkinji maşgala agzasy ýa-da maşgalanyň ilkinji nesliniň bir bölegi. Doganlaryňyz uniwersitetde okan bolsalar, siz henizem gatnaşyp bilersiňiz. Ejeňiz, kakaňyz ýa-da ene-atalaryňyz uniwersitetde okan bolsalar, programma gatnaşyp bilmersiňiz.
 3. Häzirki wagtda okaýan ýa-da soňky uçurym.
 4. Magistraturada we aspiranturada okamadyk. Hasaba alnan ýa-da magistr we doktorlyk derejeleri bar bolsa, programma gatnaşyp bilmersiňiz.
 5. Ýurdunyň daşyndan syýahat etmedik.

Programmanyň aýratynlyklary:                                                         

 • Kepillendirilen HarvardX kurslaryna mugt giriş;
 • Garward uniwersitetiniň mugallymlary bilen interaktiw sapaklar;
 • Garward uçurymlary bilen terbiýeçilik mümkinçilikleri;
 • Işjeň CELP uçurymlar ulgamyna agza bolmak;
 • Kurs materiallaryny we akademiki ýakynlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin kiçi deňdeş toparlar;
 • Tehniki öwrenmek esasly başarnyklary bahalandyrmak we kämilleşdirmek üçin teklipler;
 • Mysal gözleglerine esaslanýan okuw meýilnamasy bilen intensiw jemleýji maksatnama.

Bu maksatnama pes girdejili maşgalalaryň talyplary üçin döredildi.

Dalaşgärleriň hemmesi aşakdaky kriteriýalara laýyk gelmelidir:

 • Uniwersitetde okan ilkinji maşgala agzasy ýa-da nesliň ilkinji agzasy;
 • Pes girdeýjili;
 • 18-26 ýaş aralygy.

Maksatnamanyň çäginde talyplar aşakdaky bilimleri we endikleri alarlar:

 • Dünýäniň beýleki künjeklerinden gelen talyplar bilen aragatnaşyk;
 • Senagat ýolbaşçylaryndan terbiýeçilik we tejribe mümkinçilikleri;
 • Ussatlygy ösdürmek seminarlaryna gatnaşmak (maglumatlary wizuallaşdyrmak, grant ýazmak we ş.m.);
 • Akademiki we hünär islegleriňizi amala aşyrmak üçin teklipler, tassyklamalar we tankytlar.

Finalçylar iýun aýynda yglan edilerler.

Ýygy-ýygydan berilýän soraglar

Tehniki soraglaryňyz ýa-da platforma bilen baglanyşykly meseleleriňiz bar bolsa, Iberiji Resurs Merkezine ýa-da goldaw goldawyna girmegiňizi haýyş edýäris. https://submittable.help/en/collections/185534-submitters

Giriş hukugy

Uniwersiteti gutaran bolsam gatnaşyp bilerinmi?

Hawa bakalawr derejesini başlajak ýa-da 3 ýylyň içinde uniwersiteti gutaran 18-24 ýaş aralygyndaky talyplar kabul edilýär. Okuwyňyzy takmynan üç ýyl ozal gutaran bolsaňyz, gatnaşyp bilersiňiz.

Magistr derejesi, PhD we ş.m. derejede bolsam gatnaşyp bilerinmi?

Ýok.

Häzirki wagtda işleýän bolsam we talyp hökmünde hasaba alynmadyk bolsam, gatnaşyp bilerinmi?

Talyplar we okuwyny soňky 3 ýylyň içinde gutaran uçurymlar kabul edilýärler.

Şu ýyl uniwersitetde ilkinji semestri başlamakçy bolsam, gatnaşyp bilerinmi?

Hawa, beýleki kriteriýalara laýyk gelmegiň esasynda.

Häzirki wagtda men ýurduň daşynda okaýaryn. Men gatnaşyp bilerinmi?

Ýok, talyplar bilim almak üçin öz ýurtlarynda okamaly.

Men 24 ýaşdan geçdim. Men gatnaşyp bilerinmi?

Hawa, beýleki kriteriýalara laýyk gelmegiň esasynda.

Ene-atam bakalawr ýa-da hünär kollejinde okan bolsa, gatnaşyp bilerinmi?

Ýok.

“Ilkinji maşgala agzasyny” nädip kesgitleýärsiňiz?

Bu maşgaladaky ilkinji adama ýa-da maşgalanyň ilkinji nesliniň şahsyýetine degişlidir. Maşgala, ogullyga alýan we / ýa-da biologiki maşgala agzalaryňyzy öz içine alýar.

Agam ýa-da doganoglanym eýýäm hasaba alnan bolsa ýa-da eýýäm uniwersiteti gutaran bolsa gatnaşyp bilerinmi?

Hawa, “ilkinji maşgala agzasy” talaby, uniwersitetde okaýan maşgalanyň ilkinji nesline degişlidir.

Giriş üçin TOEFL ýa-da IELTS synaglaryň netijeleri gerekmi?

Ýok. Iňlis dilinde erkin gürlemek talap edilse-de, saýlanan dalaşgärler diňe dilde erkin gürlemeli bolarlar.

Bu programma eýýam gatnaşan bolsam, şu ýyl ýene gatnaşyp bilerinmi?

Dubaýdaky sessiýalara gatnaşmaga rugsat berilmeýär. Onlaýn programma gatnaşyp bilersiňiz.

Maýyp dalaşgärlere kömek berilýärmi?

Hawa.

Arzany tabşyrmak üçin: https://crossroadsemergingleadersprogram.submittable.com/submit

Has giňişleýin maglumat üçin: https://mittalsouthasiainstitute.harvard.edu/crossroads-about/