Akademiki rus dili ýazuwy

Möhleti
15.02.2021
Arza göýbermek

Bu kurs rus dilinde häzirki zaman ylmy işlerine bagyşlanýar. Ara alyp maslahatlaşmagyň temasy ylmy stiliň we ylmy žanrlaryň umumy meseleleri, neşir infrastrukturasyny guramagyň esasy ýörelgeleridir. Ähli soraglar, belli bir işleri ýerine ýetirmek arkaly alnan bilimleri birleşdirmäge mümkinçilik berýän amaly tekizlikde seredilýär.

Sene: 2021-nji ýylyň fewral aýynyň 15-den – iýun aýynyň 30-na çenli.

Bu kurs durmuşyny ylym bilen baglanyşdyrýanlara gönükdirilýär. Ilki bilen, ylmy-barlag işlerine başlaýanlar üçin döredildi, ýöne kursyň döredijileriniň pikiri boýunça iň bolmanda käbir böleklerinde üstünlikli alymlar üçin hem peýdaly bolar.

Format

Kursuň dowamynda okyjylar gysga wideo leksiýalary bilen tanyşarlar, köp sanly amaly işleri ýerine ýetirerler, birek-biregiň işine baha bererler we forumdaky iň jedelli meseleleri ara alyp maslahatlaşarlar.

Talaplar

Bu kurs, häzirki zaman rus ylmy gepleşikleriniň hereket edýän kanunlary bilen gyzyklanýan ýöriteleşdirilen talyplar üçin niýetlenendir.

Has giňişleýin maglumat we kursa ýazylmak üçin: https://openedu.ru/course/spbu/ACADRU/