Daşary ýurtly raýatlaryň Russiýada mugt bilim almagy üçin saýlaw açyk diýip yglan edildi.

Möhleti
20.02.2021
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Daşary ýurtly raýatlary 2021/22-nji okuw ýylynda Russiýada okamak üçin resmi hasaba alyş maglumat ulgamynda açyk diýip yglan edildi  https://education-in-russia.com/

Daşary ýurtlylar üçin talyp bolmak mümkinçiligi Russiýa hökümetiniň ýörite kwotasy boýunça  mugt berilýär. Saýlaw toparyna  Russiýa Federasiýasynyň Bilim we ylym ministrligi, Rossotrudniçestwo (RF-yň federal ýerine ýetiriji organy), başga-da Russiýanyň Daşary işler ministrligi hem gatnaşýar.

Daşary ýurtlarda ýaşaýan we federal býudjetiniň hasabyna Russiýada okamak isleýän daşary ýurt raýatlary we watandaşlary resminamalaryny 2021-nji ýylyň fewral aýynyň 20-ne çenli tabşyryp bilerler.

Hasaba alyş maglumat ulgamyna giriş  «Образование в РФ для иностранцев» (ГИС ОРФИ) atly  ýörite web sahypasynda amala aşyrylýar. Bu sahypada hasaba alynmadyk dalaşgärlere bäsleşige gatnaşmaga rugsat berilmeýär. Bellenilen platforma arza tabşyryş prosesini doly üpjün edýär: anketa tabşyrmakdan başlap, tehniki we migrasiýa goldawyndan ybaratdyr.

Daşary ýurt raýatlary synaglara gatnaşmak üçin Russiýada okamak isleýändiklerini mälim eden resminamalary mugt ýygnamak üçin ýokardaky maglumat ulgamynyň üsti bilen resminamalary tabşyrýarlar.

2021/2022-nji okuw ýyly üçin saýlaw Russiýanyň federal býudjetinden Türkmenistanyň raýatlary üçin orta hünär, ýokary we goşmaça hünär biliminiň bilim maksatnamalary esasynda amala aşyrylýar.

Saýlaw iki tapgyrda amala aşyrylýar.

 1. Birinji tapgyrda Russiýanyň daşary ýurt wekilhanalary tarapyndan maglumat ulgamyny ulanyp amala aşyrylýar. Synag netijelerine esaslanyp, ýurt üçin bölünip berlen kwota laýyklykda dalaşgärleriň sanawy düzülýär. Rossotrudniçestwonyň ​​merkezi edarasy tarapyndan gözden geçirilýär we Russiýanyň Bilim we ylym ministrligine gönükdirilýär.
 2. Saýlawyň ikinji tapgyry, dalaşgärleriň resminamalaryny göz öňde tutup, Russiýanyň bilim bölümi we uniwersitetleri tarapyndan amala aşyrylýar. Saýlawyň ikinji tapgyrynyň netijeleri Rossotrudniçestvo habar berilýär we RF-yň daşary ýurtlardaky wekilhanalaryna habar berilýär. Galan zat geljekki talyplar bilen Russiýanyň çägine girmegiň tehniki meselelerini ara alyp maslahatlaşmak.

Daşary ýurtly dalaşgärler öz raýatlary bolan ýurduň çägindäki Russiýa daşary ýurt ofisine ýüz tutmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Giriş prosesi:

1. https://education-in-russia.com/ web sahypasynda hasaba alynyň.

2. Uniwersitet we maksatnama barada karar beriň.

Russiýanyň 82 sebitinden 741 uniwersitet, dürli ugurlar boýunça bilim programmalary bilen size garaşýar. Amatly uniwersitet saýlamak üçin haýsy ugurdan okamak isleýändigiňizi kesgitlemeli. Indiki ädim bilim programmasyny saýlamakdyr. Russiýada bakalawr, magistratura, hünärmen, aspirantura derejelerinde okap bilersiňiz.

 • Resminamalary taýýarlaň we arzaňyzy tabşyryň.

Uniwersitetlere girmek üçin arzany sahypanyň şahsy hasabyňyzdan edip bilersiňiz. Doly doldurmazdan ozal bilim derejesini, bilim görnüşini, maliýeleşdirmegiň görnüşini takyk kesgitlemeli, şeýle hem, size okamaga taýyn bolýan uniwersitetleriň sanawyny düzmek hem maslahat berilýär. Arza aşakdakylar bilen bilelikde berilmelidir:

 • Pasportyňyzyň nusgasy;
 • Orta bilim barada şahadatnamaňyzyň nusgasy;
 • Doldurylan arza;
 • Surat.

Programmada ileri tutulýan ugur boýunça azyndan 6 uniwersitetiň sanawyny görkezmeli. Ähli resminamalaryň rus diline terjime edilmegi we notarius ýa-da konsul tarapyndan tassyklanmagy möhümdir. Belli bir uniwersitete giriş barada maglumat alanyňyzdan soň, goşmaça resminamalar talap edilip bilinjek resminamalaryň sanawyny barlaň.

 • Öz ýurdyňyzda giriş synagyndan geçiň.

Döwlet kwotasynyň çäginde hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän dalaşgärler üçin ýurda baglylykda saýlawyň birinji tapgyrynda Rossotrudniçestwonyň ​​ýa-da Russiýa Federasiýasynyň konsullyk edarasynyň wekilleri bilen söhbetdeşlik geçirmek zerur bolup biler.

Aşakdaky hereketlerden ybaratdyr:

 • Şahsy hasabyňyzda söhbetdeşlikler we synaglar barada maglumat alyň.
 • Söhbetdeşlik ýa-da barlag synagy üçin hasaba alyň (bellige alnan bolsa).
 • Bu çäreler üçin niýetlenen görnüşe söhbetdeşlik ýa-da synag üçin hasaba alnan wagty gatnaşmaly.
 • Synaglaryndan geçmegiň netijelerine esaslanyp, öz ýurduňyzdaky dalaşgärleriň arasynda reýtingdäki ornuňyzy kesgitlän we saýlamanyň ikinji tapgyryna geçmek mümkinçiligine baha berjek bal alarsyňyz.
 • Saýlawyň ikinji tapgyryna geçmek ýa-da Russiýada okamakdan ýüz öwürmek barada şahsy hasabyňyzdaky maglumatlary alyň.

5. Saýlawyň ikinji tapgyryndan geçmek.

Saýlawyň ikinji tapgyrynda, döwlet tarapyndan maliýeleşdirmegiň hasabyna okuwa girmek üçin dalaşgärleriň arzalary, şeýle hem beýleki maliýeleşdiriş çeşmelerine dalaşgärleriň arzalaryna seredilýär.

6. Talyp wizasyny alyň we okuwa geliň.

Russiýanyň çägine girmek üçin daşary ýurtlulara pasport we okuw wizasy gerek. Russiýanyň käbir ýurtlary bilen wizasyz girmek barada şertnama bar. Okuw wizasy üçin Russiýa Federasiýasynyň ilçihanasyna ýa-da konsullygyna arzaňyzy tabşyryp bilersiňiz. Munuň üçin Russiýanyň Daşary işler ministrligi (kwota bilen girmek üçin) ýa-da kabul edilýän uniwersitetden çakylyk almaly.

Arza tabşyryş barada has giňişleýin maglumaty almak üçin: https://education-in-russia.com/how-to-proceed/admission-process

Çeşme: https://turkmenportal.com/blog/33711/otkryta-registraciya-na-besplatnoe-obuchenie-inostrancev-v-rossii

https://education-in-russia.com/